Một số hàm xác suất thống kê như hàm tần số, và tính tương quan, hiệp phương sai, độ lệch chuẩn... là những hàm cơ bản trong xác suất thống kê mà nếu bạn học xác suất thống kê sẽ thường xuyên phải sử dụng các công thức này làm việc và xử lý mẫu thống kê trong học tập


Hàm Đếm và tần suất
Ý NGHĨA

COUNT
Đếm số ô của đã chọn

COUNTIF
Đếm số ô với điều kiện đã cho

FREQUENCY
Đếm tần suất xuất hiệnVí dụ: Trong bảng dưới đây chúng tôi sử dụng một bảng đơn giản bao gồm Tên, Điểm, MônMột số hàm thống kê khác liên quan đến thống kê mô tả, xác định độ tập chung dữ liệu và xác định độ biến thiên dữ liệu. Bạn sẽ thấy trong Excel 2007 và 2010 có một số điểm khác biệt đó là liên quan đến mẫu và tổng thể. Excel 2010 đã mở rộng, thêm một số hàm mới cũng như đổi tên hàm cũ cho thích ứng với bổ sung này.
Một số hàm có thêm .P ám chỉ tổng thể (Population) và .S ám chỉ mẫu
Hàm
Mục đích
Ghi chú

Giá trị lớn và nhỏ nhất, trung bình, mode...MAX
Tìm số lớn nhất trong dãy số
Max(Dãy dữ liệu)

MIN
Tìm số nhỏ nhất trong dãy số
Min(Dãy dữ liệu)

AVERAGE
Tìm trung bình của dãy số
Average(dãy dữ liệu)

AVERAGEIF
Tìm trung bình của dãy số với 1 điều kiện
Averageif(dãy dữ liệu; điều kiện)

AVERAGEIFS
Tìm trung bình của dãy số với nhiều điều kiện
Averageif(dãy dữ liệu, điều kiện 1, đk 2...)

MEDIAN
Trung vị của dãy số


MODE
Giá trị xuất hiện nhiều nhất trong dãy số
MODE.SNGL trong Excel 2010, 2013

Variance (Phương sai) và độ lệch chuẩn(Standard Deviation)


Var
Tính phương sai của mẫu
Var.s trong Excel 2010, 2013

Var.P
Tính phương sai của tổng thể
Không có trong Excel 2007

STDEV
Tính độ lệch chuẩn của mẫu
STDEV.s trong Excel 2010, 2013

stdev.p
Tính độ lệch chuẩn của tổng thể


COVAR
Tính hiệp phương sai của tổng thể
COVARIANCE.P trong Excel 2010, 2013

COVARIANCE.S
Tính hiệp phương sai tương quan của mẫu
Không có trong Excel 2007

CONFIDENCE
Tính khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, phân phối chuẩn
CONFIDENCE.NORM trong Excel 2010, 2013

CONFIDENCE.T
Trả lại khoảng tin cậy cho cho trung bình tổng thể, sử dụng phân phối t
Không có trong Excel 2007

CORREL
Tính hệ số tương quan của 2 biếnVí dụ cách sử dụng một vài hàm. Bạn chú ý đến công thức ghi bên cạnh.
Ở mức nâng cao hơn sẽ có một số công thức liên quan đến các phân phối và kiểm định giả thuyết thì bạn sẽ phải tra cứu cách sử dụng hàm đó trong một số website khác xin hẹn gặp lại ở bài khác.

Nguồn: hocthue.net