Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Hẹn giờ in với excel

 1. #1
  hanh.tn88 Guest

  Hẹn giờ in với excel

  Nhờ các bác giúp cho em với, vấn đề là ntn:
  Em có file dữ liệu báo cáo, đánh giá và phân công công việc cho một nhóm làm việc.
  Bây giờ em muốn cứ đến 6:30 SA ( chẳng hạn) máy tự in một sheet để các cá nhân tham gia đến nhận phân công cho ngày mới và các công việc cần khắc phục.
  Máy tính, máy in luôn tình trạng mở, chỉ không ad.
  Nhờ các bác chỉ cho hướng giải pháp hoặc chi tiết thì càng tốt.
  Cảm ơn nhiều ạ!!!
  Email: trungcdcv@gmail.com

 2. #2
  nhanhmuavn201 Guest
  tạo lấy 1 timer rồi tự động in thôi.

 3. #3
  seolocal Guest
  Trích dẫn Gửi bởi duongcga
  tạo lấy 1 timer rồi tự động in thôi.
  Có thể làm thử một cái timer cho mình học hỏi với, chưa làm thực tế bao giờ. Nhanh nhé bạn, đang hóng đó.

 4. #4
  dinh0012 Guest
  Tìm thấy trên mạng. Tham khảo nhé:

  Mã:
  Excel Macro to Automatically Run a Macro at a Certain Time
  
  Private Sub Workbook_Open()
     'Runs a macro at 4:30 PM
     Application.OnTime TimeValue("16:30:00"), "Name_of_Macro"
  End Sub
  

  Thay thế Name_of_Macro bằng đoạn code dùng để in sheet của bạn

 5. #5
  mobilecity Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hhoang_56
  Tìm thấy trên mạng. Tham khảo nhé:

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Hình như có gì đó chưa ổn chổ màu đỏ. Vã lại cái này chỉ chạy khi mở chính cái file chứa macro thì phải, trong trường hợp file chứa macro này đã đóng thì thế nào ta [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG]

 6. #6
  aukid411 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hpkhuong
  Trừ phi viết trên tool khác để kích hoạt file excel và in đúng thời gian đó...
  Thì mình đang hóng cái này mà, chứ còn cái application.ontime ai lại chả biết. Theo mình hiểu thì chủ topic có nói máy tính và máy in luôn mở chứ đâu có nói là file excel đang mở đâu.

 7. #7
  quy263 Guest
  Chỗ màu đỏ vẫn bình thường mà.
  Đã thử với đoạn code sau

  Mã:
  Private Sub Workbook_Open()
    Application.OnTime TimeValue("7:05:00"), "Testing1"
  End Sub


  Mã:
  Sub Testing1()
    MsgBox Now
  End Sub
  kết quả như hình

 8. #8
  comhopgiare Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hhoang_56
  Chỗ màu đỏ vẫn bình thường mà.
  Ý mình nói là sai với yêu cầu của chủ Topic.

 9. #9
  dtquanit Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giaiphap
  Hình như có gì đó chưa ổn chổ màu đỏ. Vã lại cái này chỉ chạy khi mở chính cái file chứa macro thì phải, trong trường hợp file chứa macro này đã đóng thì thế nào ta [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG]
  Excel mà đóng...còn muốn chạy code vba ah? Bằng niềm tin chắc...[IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG] Trừ phi viết trên tool khác để kích hoạt file excel và in đúng thời gian đó...

 10. #10
  mantrangchu Guest
  Bạn thử thực hiện theo các bước sau :

  [1/3]
  Tạo file VBScript (.vbs) để in file Excel
  Giả sử file Excel của bạn là D:\Cong viec\XLS\In01.xls
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Const xlDoNotSaveChanges = 2
  Dim oXL, oWkbk
  '
  Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
  '
  oXL.Visible = False
  '
  Set oWkbk = oXL.Workbooks.Open("D:\Cong viec\XLS\In01.xls")
  oWkbk.PrintOut
  oWkbk.Close xlDoNotSaveChanges
  '
  oXL.Quit
  Set oXL = Nothing</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  [2/3]
  Tạo một tác vụ chạy file .vbs ở trên hàng ngày tại thời điểm xác định
  Như trong ví dụ của mình là D:\Cong viec\VBS\In01.vbs
  Lúc 06:30 sáng
  Bạn có thể dùng wizard Task Scheduler hoặc lệnh schtasks.exe
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">schtasks.exe /create /sc daily /tn In01 /tr "D:\Cong viec\VBS\In01.vbs" /st 06:30</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  [3/3]
  Thay đổi các tham số sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn

  Chúc vui.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •