Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Sắp xếp lại các giá trị rời rạc từ cột này sang cột mới có giá trị liền liền nhau

 1. #1
  gameonline10 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi atutu
  Dear,
  Có cách nào làm tự động được không ạ?
  Thanks.
  Tự động thì nó cũng bấy nhiêu đó thôi, khỏi lặp:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub CopyData()
  Sheet1.[D365000].Clear 'Xoa du lieu hien co
  Sheet1.[B3:B65000].SpecialCells(2).Copy Sheet1.[D3] 'Copy du lieu moi
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

 2. #2
  hocon84 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nghiaphuc
  Tự động thì nó cũng bấy nhiêu đó thôi, khỏi lặp:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub CopyData()
  Sheet1.[D365000].Clear 'Xoa du lieu hien co
  Sheet1.[B3:B65000].SpecialCells(2).Copy Sheet1.[D3] 'Copy du lieu moi
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  vẫn chưa tự động à nha nghĩa phúc [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]
  như vầy

  Mã nguồn PHP:
  Private Sub Worksheet_Activate() Sheet1.[D3:D65000].Clear 'Xoa du lieu hien co Sheet1.[B3:B65000].SpecialCells(2).Copy Sheet1.[D3] 'Copy du lieu moiEnd Sub  
  hoặc vầy mới tự động ẹc ẹc

  Mã nguồn PHP:
  Private Sub Workbook_Open() Sheet1.[D3:D65000].Clear 'Xoa du lieu hien co Sheet1.[B3:B65000].SpecialCells(2).Copy Sheet1.[D3] 'Copy du lieu moiEnd Sub  

 3. #3
  duyhb1990 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Lê Duy Thương
  vẫn chưa tự động à nha nghĩa phúc [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]
  như vầy

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">PHP Code:
  <div class="bbcode_code" style="height:72px;"><code><code>
  Private Sub Workbook_Open() Sheet1.[D365000].Clear 'Xoa du lieu hien co Sheet1.[B3:B65000].SpecialCells(2).Copy Sheet1.[D3] 'Copy du lieu moiEnd Sub

  </code></code></div>
  </div>
  </div>

  </div>
  </div>
  </div>
  Vậy vẫn chưa tự động, vì máy của "ngừ ta" đang ở chế độ Disable macro [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]

 4. #4
  mtchattieu Guest
  Bạn chọn khoảng E3:E17 rồi nhập công thức =IF(ISERROR(INDEX($B$3:$B$17,SMALL(IFERROR(MATCH($ B$3:$B$17,$B$3:$B$17,0),""),ROW(INDIRECT("1:"&COUN TA($B$3:$B$17)))))),"",INDEX($B$3:$B$17,SMALL(IFER ROR(MATCH($B$3:$B$17,$B$3:$B$17,0),""),ROW(INDIREC T("1:"&COUNTA($B$3:$B$17))))))

  Xong nhấn Ctrl+Shift+Enter.

 5. #5
  cake1990 Guest
  Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình làm được rồi, code của bạn phuclien1902 sử dụng rất hiệu quả và nhanh chóng. Cảm ơn tất cả ạ.

 6. #6
  noithat889 Guest
  Khà Khà...............
  2 ông Thương Phúc cứ lo "đấm đá".


  ...code của bạn phuclien1902 sử dụng rất hiệu quả và nhanh chóng...

 7. #7
  mrtho88hnn Guest

  Sắp xếp lại các giá trị rời rạc từ cột này sang cột mới có giá trị liền liền nhau

  Dear all,
  Mình có một vấn đề mà chưa biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào:
  Xắp xếp lại các giá trị rời rạc từ cột này sang cột mới có giá trị liền liền nhau.
  Ở cột A, mình có các giá trị, nhưng các giá trị này nằm không liền nhau, mình muốn xắp xếp lại sang cột B để có được các giá trị liền nhau (kết quả được giống như cột B).

  Các bạn giúp mình với ạ, xin chân thành cảm ơn ạ.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi atutu
  Dear all,
  Mình có một vấn đề mà chưa biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào:
  Xắp xếp lại các giá trị rời rạc từ cột này sang cột mới có giá trị liền liền nhau.
  Ở cột A, mình có các giá trị, nhưng các giá trị này nằm không liền nhau, mình muốn xắp xếp lại sang cột B để có được các giá trị liền nhau (kết quả được giống như cột B).

  Các bạn giúp mình với ạ, xin chân thành cảm ơn ạ.
  Nếu làm thủ công thì tôi sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu ở Cột A (từ ô B3 đến hết), nhấn F5, chọn Special, chọn Constants, nhấn OK. Sau đó copy và dán sang Cột B bình thường.

 9. #9
  huongnguyen123 Guest
  Dear,
  Có cách nào làm tự động được không ạ?
  Thanks.

 10. #10
  trinhhiep.camera Guest
  Trích dẫn Gửi bởi atutu
  Dear all,
  Mình có một vấn đề mà chưa biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào:
  Xắp xếp lại các giá trị rời rạc từ cột này sang cột mới có giá trị liền liền nhau.
  Ở cột A, mình có các giá trị, nhưng các giá trị này nằm không liền nhau, mình muốn xắp xếp lại sang cột B để có được các giá trị liền nhau (kết quả được giống như cột B).

  Các bạn giúp mình với ạ, xin chân thành cảm ơn ạ.
  Bạn dùng code xem sao

  Mã:
  Sub run()
  Dim i, k, lr As Integer
  
  
    lr = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    k = 2
    For i = 3 To lr
      If Cells(i, 2) <> "" Then
        k = k + 1
        Cells(k, 4) = Cells(i, 2)
      End If
    Next
    
  End Sub

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •