Trích dẫn Gửi bởi Vu Dinh Duy
Bạn nên tách phần "Số lượng x Đơn giá lên trước" (Phần in đậm) rồi mới xét giảm giá bằng hàm IF sau thì công thức sẽ gọn hơn:
=F6*VLOOKUP(RIGHT(C6,2),$B$19:$E$20,1+MATCH(LEFT(C6 ,2),$C$18:$E$18,0))*IF(OR(WEEKDAY(D6)=1,COUNTIF($G$19:$G$21,D6)>0),90 %,100%)
không cần >0 cũng dc mà ta [IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG]