Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17

Chủ đề: Lọc dữ liệu trùng và tính tổng

 1. #1
  tonguyen2704 Guest

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Lọc dữ liệu trùng và tính tổng

  Thân chào các anh chị GPE,
  Em có 1 vấn đề nho nhỏ sau cần sự trợ giúp từ GPE:
  - Anh/Chị dùng công thức hoặc code VBA để lọc dữ liệu và tính tổng qua sheet khác.
  - Trong file đính kèm Sheet BTB form là kết quả, dữ liệu nguồn là sheet Report.
  -Quá trình em làm bằng thủ công để có kết quả sheet BTB form:
  + Sheet Report: Tại cột M em lọc những location bắt đầu là O copy qua sheet BTB form, copy lần lượt dữ liệu tương ứng các cột P, Q, R qua sheet BTB form, sau đó em dùng chức năng Remove Duplicate để lọc bỏ giá trị trùng của Location (cột B sheet BTB form).
  +Sheet BTB form: tại cột F em dùng hàm sumif để tính tổng dựa vào điều kiện Location (cột B sheet BTB form) để lấy giá trị bên sheet Report.

  Mong Anh/Chị có thể giúp em vấn đề trên.
  Em cám ơn!

 3. #3
  vsneakerq Guest
  Trích dẫn Gửi bởi mhieuit
  Thân chào các anh chị GPE,
  Em có 1 vấn đề nho nhỏ sau cần sự trợ giúp từ GPE:
  - Anh/Chị dùng công thức hoặc code VBA để lọc dữ liệu và tính tổng qua sheet khác.
  - Trong file đính kèm Sheet BTB form là kết quả, dữ liệu nguồn là sheet Report.
  -Quá trình em làm bằng thủ công để có kết quả sheet BTB form:
  + Sheet Report: Tại cột M em lọc những location bắt đầu là O copy qua sheet BTB form, copy lần lượt dữ liệu tương ứng các cột P, Q, R qua sheet BTB form, sau đó em dùng chức năng Remove Duplicate để lọc bỏ giá trị trùng của Location (cột B sheet BTB form).
  +Sheet BTB form: tại cột F em dùng hàm sumif để tính tổng dựa vào điều kiện Location (cột B sheet BTB form) để lấy giá trị bên sheet Report.

  Mong Anh/Chị có thể giúp em vấn đề trên.
  Em cám ơn!
  Sửa tên sheet Bin to Bin gì đó thành "GPE_1" cho gọn rồi chạy code này thử xem sao
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Public Sub GPex()
  Dim Dic As Object, sArr1(), sArr2(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Sheets("Report")
  sArr1 = .Range(.[M2], .[M65536].End(xlUp)).Resize(, 6).Value2
  sArr2 = .Range(.[M2], .[M65536].End(xlUp)).Offset(, 37).Value2
  End With
  ReDim dArr(1 To UBound(sArr1, 1), 1 To 9)
  For I = 1 To UBound(sArr1, 1)
  If Left(sArr1(I, 1), 1) = "O" Then
  Tem = sArr1(I, 1)
  If Not Dic.Exists(Tem) Then
  K = K + 1: dArr(K, 1) = K
  Dic.Add Tem, K
  dArr(K, 2) = sArr1(I, 1)
  For J = 3 To 5
  dArr(K, J) = sArr1(I, J + 1)
  Next J
  dArr(K, 6) = sArr2(I, 1)
  End If
  Else
  dArr(Dic.Item(Tem), 6) = dArr(Dic.Item(Tem), 6) + sArr2(I, 1)
  End If
  Next I
  With Sheets("GPE_1")
  Application.ScreenUpdating = False
  .[A4:I10000].ClearContents
  .[A4].Resize(K, 9) = dArr
  '.[B4].Resize(K, 8).Sort Key1:=.[B4]
  Application.ScreenUpdating = True
  End With
  Set Dic = Nothing
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  ------------
  Đọc bài của HLMT bên dưới mới "mơ hồ" về bài của mình. Híc!

 4. #4
  hailong Guest
  Dùng tạm ADO nhé:

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: sql; toolbar: false;">Sub TongHop()
  Dim cn As Object, rst As Object
  Dim strSQL As String
  Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
  With cn
  .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
  ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
  .Open
  End With
  strSQL = "SELECT [BIN Location],[Product Code],[description],[Lot Number], SUM([Qty Picked Whole]) " & _
  "FROM [Report$] WHERE LEFT([BIN Location],1)='O' " & _
  "GROUP BY [BIN Location],[Product Code],[description],[Lot Number] "
  Set rst = cn.Execute(strSQL)
  With Sheet3
  .[B4:F100].ClearContents
  .[B4].CopyFromRecordset rst
  End With
  rst.Close: cn.Close
  Set rst = Nothing: Set cn = Nothing

  End Sub

  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Code của Hai Lúa Miền Tây run rất OK, còn code cua anh Bate cũng OK nhưng tính tổng chưa được, dù sao em cũng cám ơn 2 anh đã giúp đỡ em rất nhiều, chúc 2 anh ngày làm việc vui vẻ

 6. #6
  phuonglan11 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Hai Lúa Miền Tây
  Máy tôi chạy bình thường cho dù nó là số hay chuổi, bởi vì tôi đã có khai báo IMEX=1. Thôi thì bạn chỉnh cột R bên sheet Report thành Text hết rồi lưu lại, chạy lại code thử xem thế nào nhé.
  Em đã làm theo hướng dẫn của anh là chỉnh cột R thành dạng text rồi chay code lại, nhưng kết quả không như mong muốn, máy em xài office 2010, anh check lại giúp em với,
  cám ơn anh nhiều.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi mhieuit
  Em đã làm theo hướng dẫn của anh là chỉnh cột R thành dạng text rồi chay code lại, nhưng kết quả không như mong muốn, máy em xài office 2010, anh check lại giúp em với,
  cám ơn anh nhiều.
  Máy tôi cũng sd 2010 đây, chạy được mà bạn. Các bạn khác test hộ với.

 8. #8
  canhchimviet Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nginh
  Bạn thử code sau, run cũng phê lắm

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">PHP Code:
  </div>
  </div>
  </div>
  Cám ơn anh nhiều,
  Anh giúp em set code công thức tại cột G4 sheet BTB Form luôn nhé:
  =IF(F4="","",IF(F4=0,SUMIF(Report!M:M,BTB_FORM!B4, Report!AY:AY)/VLOOKUP(BTB_FORM!C4,Data!A:F,5,0),""))

 9. #9
  grantevil Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Hai Lúa Miền Tây
  Dùng tạm ADO nhé:

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: sql; toolbar: false;">Sub TongHop()
  Dim cn As Object, rst As Object
  Dim strSQL As String
  Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
  With cn
  .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
  ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
  .Open
  End With
  strSQL = "SELECT [BIN Location],[Product Code],[description],[Lot Number], SUM([Qty Picked Whole]) " & _
  "FROM [Report$] WHERE LEFT([BIN Location],1)='O' " & _
  "GROUP BY [BIN Location],[Product Code],[description],[Lot Number] "
  Set rst = cn.Execute(strSQL)
  With Sheet3
  .[B4:F100].ClearContents
  .[B4].CopyFromRecordset rst
  End With
  rst.Close: cn.Close
  Set rst = Nothing: Set cn = Nothing

  End Sub

  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Hi anh Hai Lua Mien Tay,
  Code của anh chạy rất ok, nhưng phát sinh 1 lỗi như thế này:
  - Cột Lot Number (Cột R) sheet Report dạng số thì code chạy ok, link qua sheet BTB.
  - Cột Lot Number (Cột R) sheet Report dạng chuỗi (ví dụ:41014811SC) thì khong link qua sheet BTB được.
  anh fix giúp em lỗi này nhé,
  Cám ơn anh nhiều.

  Em gửi thêm file đính kèm, anh giúp em với

 10. #10
  mrjackhero Guest
  Trích dẫn Gửi bởi mhieuit
  Hi anh Hai Lua Mien Tay,
  Code của anh chạy rất ok, nhưng phát sinh 1 lỗi như thế này:
  - Cột Lot Number (Cột R) sheet Report dạng số thì code chạy ok, link qua sheet BTB.
  - Cột Lot Number (Cột R) sheet Report dạng chuỗi (ví dụ:41014811SC) thì khong link qua sheet BTB được.
  anh fix giúp em lỗi này nhé,
  Cám ơn anh nhiều.

  Em gửi thêm file đính kèm, anh giúp em với
  Máy tôi chạy bình thường cho dù nó là số hay chuổi, bởi vì tôi đã có khai báo IMEX=1. Thôi thì bạn chỉnh cột R bên sheet Report thành Text hết rồi lưu lại, chạy lại code thử xem thế nào nhé.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •