Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Lấy dữ liệu từ file notepad sang excel

 1. #1
  inxiseo Guest

  Lấy dữ liệu từ file notepad sang excel

  Chào các bạn.
  Mình đang có một vấn đề cần nhờ các cao thủ hihi
  Mình có 1 file dư liệu dạng notepad giờ mình muốn các bạn giúp mình viết code lấy dữ liệu từ notepad đấy chuyển sang file excel theo các hàng đã định sẵn tròng excel.
  mình có file đinh kèm các bạn xem giúp mình với, mình đã tham khảo một số code trên diễn đàn nhưng ko phù hợp.
  cảm ơn các bạn nhiều!
  note: các dòng thì có thể thay đổi thêm hoặc bớt tùy thuộc vào file nguồn.

 2. #2
  hienpq Guest
  dữ liệu của Position X=81.9(Degree of Consolidation) tôi đếm sơ sơ thấy ba mấy dòng mà bạn chừa chỗ có 30 dòng trong excel vậy sao chơi ? [IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG]

  rồi các vùng trong excel cái thì chừa 30 dòng , cái thì 20 dòng vậy cũng được sao ? [IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG]

 3. #3
  hoainam100 Guest
  tại các số dòng có thể thay đổi tùy thuộc vào file natepad. mình có để các vùng trong excel lại đều là 50, bạn xem giúp minh cái nha. thanks bạn

 4. #4
  lrocre Guest
  Trích dẫn Gửi bởi tiamo2_2
  tại các số dòng có thể thay đổi tùy thuộc vào file natepad. mình có để các vùng trong excel lại đều là 50, bạn xem giúp minh cái nha. thanks bạn
  thử xài code này xem sao


  Mã:
  Public Sub hello()
  Dim objStream, strData As String, rex As Object, c As Long, tmp
  Dim arr, r As Long, str As String, dic As Object, arrText, arRows, arCols
  Dim i As Long, j As Long, cRow As Long, dArr
  Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set rex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  rex.Pattern = "\s{2,}"
  rex.Global = True
  
  
  objStream.Charset = "utf-8"
  objStream.Open
  objStream.LoadFromFile (ThisWorkbook.Path & "\file goc.stxt")
  strData = objStream.ReadText()
  objStream.Close
  
  
  With Sheet2
    arr = .Range("B1:L" & .[B50000].End(xlUp).Row)
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
      If arr(r, 1) = "ID" Then
        dic(arr(r - 1, 1)) = r
      End If
    Next
    arrText = Split(strData, vbCrLf & "*")
    For r = 0 To UBound(arrText) Step 1
      str = "*" & Left(arrText(r), WorksheetFunction.Max(1, InStr(arrText(r), vbCrLf) - 1))
      If dic.exists(str) Then
        cRow = dic(str)
        dic(str) = -1
        str = Mid(arrText(r), InStrRev(arrText(r), "===" & vbCrLf) + 5)
        arRows = Split(str, vbCrLf)
        ReDim dArr(1 To 50, 1 To UBound(arr, 2) - 1)
        For i = 0 To WorksheetFunction.Min(UBound(arRows), UBound(dArr) - 1) Step 1
          arRows(i) = rex.Replace(arRows(i), "helloworld")
          arCols = Split(arRows(i), "helloworld")
          If UBound(arCols) > 1 Then
            j = 0
            For c = 2 To UBound(arr, 2) Step 1
              If arr(cRow, c) <> "" Then
                If j <= UBound(arCols) Then dArr(i + 1, c - 1) = arCols(j)
                j = j + 1
              End If
            Next
          End If
        Next
        .Range("C" & cRow + 2).Resize(UBound(dArr), UBound(dArr, 2)).Value = dArr
      End If
    Next
    For Each tmp In dic.keys
      If dic(tmp) > 0 Then .Range("C" & dic(tmp) + 2).Resize(50, UBound(arr, 2) - 1).ClearContents
    Next
  End With
  End Sub

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •