bạn xóa 2 ô CS179, CT179, và sửa lại theo code nầy
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Srow = Application.CountIf(Range("CS181:CS200"), ">0")
If Not Intersect(Target, ActiveSheet.Range("CS181:CT" & Srow + 180)) Is Nothing Then
If Srow = Application.CountIf(Range("CT181:CT200"), ">0") Then
Sheets("NhapLieu").Range("U42:AA55").Value = ""
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Anova1", Sheets("P2").Range("CS180:CT" & Srow + 180), _
Sheets("NhapLieu").Range("U42"), "C", True, 0.05
End If
End If
End Sub