Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Tách dữ liệu cùng 1 hàng cột thành nhiều dòng

 1. #1
  nguoidoi893 Guest

  Tách dữ liệu cùng 1 hàng cột thành nhiều dòng


 2. #2
  minhtien123 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi jaispierre
  Chào các anh chị
  Em muốn tách dữ liệu trong 1 ô thành các dòng như file đính kèm. Sheet MONG MUON trong file đính kèm là kết quả. Nhờ các anh chị giúp đỡ.
  Cảm ơn các anh chị
  Bạn dùng công thức sau cho A2 và fill xuống:

  Mã:
  =MID('Table 1 (2)'!A$2,(ROW()-2)*10+1,9)

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi jaispierre
  Chào các anh chị
  Em muốn tách dữ liệu trong 1 ô thành các dòng như file đính kèm. Sheet MONG MUON trong file đính kèm là kết quả. Nhờ các anh chị giúp đỡ.
  Cảm ơn các anh chị
  Nếu muốn tách data của 1 cell thì dùng Function này xem:

  Mã:
  Function SplitData(cel As Range, n As Integer) As String
  SplitData = Split(cel, Chr(10))(n)
  End Function
  A2=SplitData('Table 1 (2)'!A$2,ROW(1:1))

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Sheet cần tách dữ liệu là sheet Table 1 (2) ạ. Sheet MONG MUON là kết quả sau khi tách

 5. #5
  tranhandi Guest
  Trích dẫn Gửi bởi jaispierre
  Sheet cần tách dữ liệu là sheet Table 1 (2) ạ. Sheet MONG MUON là kết quả sau khi tách
  Bạn đẫ thử 2 cách trên chưa? Bạn trả lời phải có trích dẫn nhé.

 6. #6
  b2ltpt Guest
  Trích dẫn Gửi bởi jaispierre
  Chào các anh chị
  Em muốn tách dữ liệu trong 1 ô thành các dòng như file đính kèm. Sheet MONG MUON trong file đính kèm là kết quả. Nhờ các anh chị giúp đỡ.
  Cảm ơn các anh chị
  Dùng code một lần cho toàn bộ dữ liệu luôn nhé:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub SplitData()
  Dim Cll As Range, n As Long, r As Long, i As Long, Tmp
  n = Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row - 1
  Sheet2.UsedRange.Offset(1).Clear
  For Each Cll In Sheet1.[A2].Resize(n)
  r = Sheet2.[A65000].End(xlUp).Row + 1
  For i = 0 To 3
  Tmp = Split(Cll.Offset(, i), Chr(10))
  Sheet2.Cells(r, i + 1).Resize(UBound(Tmp) + 1) = WorksheetFunction.Transpose(Tmp)
  Next
  Next
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •