nhờ các bạn hướng dẫn gộp 2 pivot table này lại thành 1 pivot table dùm. Cám ơn