Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Đưa dữ liệu từ bảng tổng qua bảng chi tiết

 1. #1
  novuhoa326 Guest

  Đưa dữ liệu từ bảng tổng qua bảng chi tiết

  Chào các bác, tình hình là đang bí vấn đề này:
  em muốn đưa dữ liệu ở 1 bảng tổng dựa trên mã khách hàng vào trong các sheet có tên mã khách hàng tương đương, có file mẫu đính kèm, nhờ các bác ra tay giúp. Cám ơn nhìu nhìu! [IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG]

 2. #2
  bo123 Guest
  Cột mã khách hàng bạn là cột nào vậy?

 3. #3
  newbiess Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giaiphap
  Cột mã khách hàng bạn là cột nào vậy?
  dạ đây anh


 4. #4
  Haupham Guest
  Trích dẫn Gửi bởi alice.chen610
  Chào các bác, tình hình là đang bí vấn đề này:
  em muốn đưa dữ liệu ở 1 bảng tổng dựa trên mã khách hàng vào trong các sheet có tên mã khách hàng tương đương, có file mẫu đính kèm, nhờ các bác ra tay giúp. Cám ơn nhìu nhìu! [IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG]
  Bạn xài VBA nhé, bài này dùng công thức sẽ nặng nề vì có nhiều sheet.
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub TrichDuLieu()
  Dim i As Long, Rng As Range
  Sheets("DOANH THU").Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
  Sheets("muc luc").Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
  Set Rng = Sheets(2).[A4].CurrentRegion 'Dat vung du lieu goc
  For i = 3 To Sheets.Count
  Sheets(i).[A3:J10000].Clear 'Xoa du lieu hien co
  Sheets(i).[A1] = Sheets(2).[A4]: Sheets(i).[A2] = Sheets(i).Name 'Tao vung tieu chuan
  Rng.AdvancedFilter xlFilterCopy, Sheets(i).[A1:A2], Sheets(i).[A3:J3] 'Loc du lieu
  Sheets(i).[A1:A2].Clear 'Xoa vung tieu chuan
  Next
  Sheets("DOANH THU").Activate
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Mà vấn đề này phải gọi là trích xuất (hay lọc) dữ liệu mới đúng chứ đâu phải là thống kê nhỉ.

 5. #5
  nguyenhungcase Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giaiphap
  Tại ô A3 của các sheet bạn gõ công thức như sau:

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  cám ơn bạn nhiều nghen~ [IMG]images/smilies/a07.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a07.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a07.gif[/IMG]

 6. #6
  bighero6new Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giaiphap
  Cột mã khách hàng bạn là cột nào vậy?
  Là cột A đó bác, em muốn dựa trên mã đó mà trích dữ liệu sang sheet mang tên tương ứng ấy

 7. #7
  saolaikhong Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nghiaphuc
  Bạn xài VBA nhé, bài này dùng công thức sẽ nặng nề vì có nhiều sheet.
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub TrichDuLieu()
  Dim i As Long, Rng As Range
  Sheets("DOANH THU").Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
  Sheets("muc luc").Move Before:=Sheets(1) 'Di chuyen sheet len dau
  Set Rng = Sheets(2).[A4].CurrentRegion 'Dat vung du lieu goc
  For i = 3 To Sheets.Count
  Sheets(i).[A3:J10000].Clear 'Xoa du lieu hien co
  Sheets(i).[A1] = Sheets(2).[A4]: Sheets(i).[A2] = Sheets(i).Name 'Tao vung tieu chuan
  Rng.AdvancedFilter xlFilterCopy, Sheets(i).[A1:A2], Sheets(i).[A3:J3] 'Loc du lieu
  Sheets(i).[A1:A2].Clear 'Xoa vung tieu chuan
  Next
  Sheets("DOANH THU").Activate
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Mà vấn đề này phải gọi là trích xuất (hay lọc) dữ liệu mới đúng chứ đâu phải là thống kê nhỉ.
  hì, file đó bà chị đưa em nhờ giải thôi, em cũng ko để ý tên lắm
  mà em tìm hiểu VBA thì có vẻ nó ko đc khuyên dùng cho người ko am hiểu về nó cho lắm. Bác có thể giúp em công thức hóa nó đc ko? cái này cũng kết theo tháng, chắc ko ảnh hưởng gì lắm đâu [IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG]

 8. #8
  10comblog Guest
  Trích dẫn Gửi bởi alice.chen610
  hì, file đó bà chị đưa em nhờ giải thôi, em cũng ko để ý tên lắm
  mà em tìm hiểu VBA thì có vẻ nó ko đc khuyên dùng cho người ko am hiểu về nó cho lắm. Bác có thể giúp em công thức hóa nó đc ko? cái này cũng kết theo tháng, chắc ko ảnh hưởng gì lắm đâu [IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG]
  Tại ô A3 của các sheet bạn gõ công thức như sau:

  Mã:
  =IFERROR(OFFSET('DOANH THU'!$A$1,SMALL(INDEX(('DOANH THU'!$A$5:$A$36=RIGHT(CELL("filename",A1), LEN(CELL("filename",A1))-FIND("]",CELL("filename",A1))))*ROW('DOANH THU'!$A$5:$A$36),0),ROW(A1)+COUNTIF('DOANH THU'!$A$5:$A$36,"<>" & RIGHT(CELL("filename",A1), LEN(CELL("filename",A1))-FIND("]",CELL("filename",A1)))))-1,COLUMN(A1)-1),"")
  Fill CT sang phải và xuống dưới. Thực hiện như vậy cho tất cả các sheet

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •