Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Useful functions - Các hàm hữu ích

 1. #1
  toan102 Guest

  Useful functions - Các hàm hữu ích

  1) Hàm xác định:
  • Hàng cuối (last row).
  • Cột cuối (last column).
  • Ô cuối (last cell).

  Nguồn tại đây.


  [*]
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre>

  Function RDB_Last(choice As Integer, rng As Range)
  ' Giá trị choice đưa vào
  ' 1 = tìm hàng cuối
  ' 2 = tìm cột cuối
  ' 3 = tìm ô cuối
  Dim lrw As Long
  Dim lcol As Integer

  Select Case choice

  Case 1:
  On Error Resume Next
  RDB_Last = rng.Find(What:="*", _
  after:=rng.cells(1), _
  Lookat:=xlPart, _
  LookIn:=xlFormulas, _
  SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious, _
  MatchCase:=False).Row
  On Error GoTo 0

  Case 2:
  On Error Resume Next
  RDB_Last = rng.Find(What:="*", _
  after:=rng.cells(1), _
  Lookat:=xlPart, _
  LookIn:=xlFormulas, _
  SearchOrder:=xlByColumns, _
  SearchDirection:=xlPrevious, _
  MatchCase:=False).Column
  On Error GoTo 0

  Case 3:
  On Error Resume Next
  lrw = rng.Find(What:="*", _
  after:=rng.cells(1), _
  Lookat:=xlPart, _
  LookIn:=xlFormulas, _
  SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious, _
  MatchCase:=False).Row
  On Error GoTo 0

  On Error Resume Next
  lcol = rng.Find(What:="*", _
  after:=rng.cells(1), _
  Lookat:=xlPart, _
  LookIn:=xlFormulas, _
  SearchOrder:=xlByColumns, _
  SearchDirection:=xlPrevious, _
  MatchCase:=False).Column
  On Error GoTo 0

  On Error Resume Next
  RDB_Last = rng.Parent.cells(lrw, lcol).Address(False, False)
  If Err.Number > 0 Then
  RDB_Last = rng.cells(1).Address(False, False)
  Err.Clear
  End If
  On Error GoTo 0

  End Select
  End Function
  </pre>  Tìm hàng cuối của một cột:
  Thông thường để tìm hàng cuối cùng của một cột (manual), chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:
  • <li style=""> Nhấn tổ hợp phím Ctrl + End để di chuyển đến ô có dữ liệu cuối cùng của một worksheet.
  • Di chuyển con trỏ chuột đến cột mà chúng ta muốn tìm hàng cuối cùng.
  • Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Phím mủi tên lên.


  Thao tác này tương đương với đoạn mã sau:


  [*]
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre>
  Sub LastRowInOneColumn()
  'Tìm hàng có dữ liệu cuối cùng của một cột. Ở đây ta tìm hàng cuối cùng của cột A
  'Vậy khi muốn tìm ở cột nào thì bạn thay thế tên cột đó
  Dim LastRow As Long
  With ActiveSheet
  LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Tương đương với việc bấm tổ hợp Ctrl + Phím mủi tên đi lên
  End With
  MsgBox LastRow
  End Sub
  </pre>  Tìm cột cuối cùng của một hàng:
  Cách làm cũng tương tự trên.


  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre>
  Sub LastColumnInOneRow()
  'Tìm cột cuối cùng của một hàng: giả sử ở đây chúng ta tìm ở hàng số 1
  Dim LastCol As Integer
  With ActiveSheet
  LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  End With
  MsgBox LastCol
  End Sub
  </pre>  Chú ý:
  Với cách này nếu các bạn merged các ô (merged cells) thì kết quả có khi sẽ bị sai.

  Hàm GetLastCell của Chip Pearson:  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre>
  Public Function GetLastCell(InRange As Range, SearchOrder As XlSearchOrder, _
  Optional ProhibitEmptyFormula As Boolean = False) As Range
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  ' GetLastCell
  ' By Chip Pearson, chip@cpearson.com, www.cpearson.com
  '
  ' This returns the last used cell in a worksheet or range. If InRange
  ' is a single cell, the last cell of the entire worksheet if found. If
  ' InRange contains two or more cells, the last cell in that range is
  ' returned.
  ' If SearchOrder is xlByRows (= 1), the last cell is the last
  ' (right-most) non-blank cell on the last row of data in the
  ' worksheet's UsedRange. If SearchOrder is xlByColumns
  ' (= 2), the last cell is the last (bottom-most) non-blank cell in the
  ' last (right-most) column of the worksheet's UsedRange. If SearchOrder
  ' is xlByColumns + xlByRows (= 3), the last cell is the intersection of
  ' the last row and the last column. Note that this cell may not contain
  ' any value.
  ' If SearchOrder is anything other than xlByRows, xlByColumns, or
  ' xlByRows+xlByColumns, an error 5 is raised.
  '
  ' ProhibitEmptyFormula indicates how to handle the case in which the
  ' last cell is a formula that evaluates to an empty string. If this setting
  ' is omitted for False, the last cell is allowed to be a formula that
  ' evaluates to an empty string. If this setting is True, the last cell
  ' must be either a static value or a formula that evaluates to a non-empty
  ' string. The default is False, allowing the last cell to be a formula
  ' that evaluates to an empty string.
  '''''''''''''''''''''''''
  ' Example:
  ' a b c
  ' d e
  ' f g
  '
  ' If SearchOrder is xlByRows, the last cell is 'g'. If SearchOrder is
  ' xlByColumns, the last cell is 'e'. If SearchOrder is xlByRows+xlByColumns,
  ' the last cell is the intersection of the row containing 'g' and the column
  ' containing 'e'. This cell has no value in this example.
  '
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  Dim WS As Worksheet
  Dim R As Range
  Dim LastCell As Range
  Dim LastR As Range
  Dim LastC As Range
  Dim SearchRange As Range
  Dim LookIn As XlFindLookIn
  Dim RR As Range

  Set WS = InRange.Worksheet

  If ProhibitEmptyFormula = False Then
  LookIn = xlFormulas
  Else
  LookIn = xlValues
  End If

  Select Case SearchOrder
  Case XlSearchOrder.xlByColumns, XlSearchOrder.xlByRows, _
  XlSearchOrder.xlByColumns + XlSearchOrder.xlByRows
  ' OK
  Case Else
  Err.Raise 5
  Exit Function
  End Select

  With WS
  If InRange.Cells.Count = 1 Then
  Set RR = .UsedRange
  Else
  Set RR = InRange
  End If
  Set R = RR(RR.Cells.Count)

  If SearchOrder = xlByColumns Then
  Set LastCell = RR.Find(what:="*", after:=R, LookIn:=LookIn, _
  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, _
  SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
  ElseIf SearchOrder = xlByRows Then
  Set LastCell = RR.Find(what:="*", after:=R, LookIn:=LookIn, _
  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
  ElseIf SearchOrder = xlByColumns + xlByRows Then
  Set LastC = RR.Find(what:="*", after:=R, LookIn:=LookIn, _
  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, _
  SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
  Set LastR = RR.Find(what:="*", after:=R, LookIn:=LookIn, _
  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
  Set LastCell = Application.Intersect(LastR.EntireRow, LastC.EntireColumn)
  Else
  Err.Raise 5
  Exit Function
  End If
  End With

  Set GetLastCell = LastCell

  End Function
  </pre>


  Nguồn tại đây.
  Các bạn tham khảo thêm tại:

  • <li style="">Rondebruin
  </li></li>

 2. #2
  NguyenThi Guest
  Khi lập trình VBA, một số thao tác các bạn thường xuyên sử dụng như:
  • Kiểm tra tập tin có tồn tại hay không?
  • Kiểm tra đường dẫn có tồn tại hay không?

  Nguồn tại đây.
  Tôi xin giới thiệu các bạn 6 hàm sau:
  • 2) FileExists: kiểm tra sự tồn tại của tập tin - Trả về TRUE nếu tập tin tồn tại.
  • 3) FileNameOnly: lấy tên tập tin từ đường dẫn.
  • 4) PathExists : kiểm tra đường dẫn có tồn tại hay không? - Trả về TRUE nếu đường dẫn tồn tại.
  • 5) RangeNameExists : kiểm tra tên của một vùng (Range) có tồn tại hay không? - Trả về TRUE nếu tên vùng tồn tại.
  • 6) SheetExists : kiểm tra sheet có tồn tại hay không? - Trả về TRUE nếu sheet tồn tại.
  • 7) WorkBookIsOpen : kiểm tra xem tập tin có đang mở hay không? - Trả về TRUE nếu tập tin đang mở.


  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">

  Private Function FileExists(fname) As Boolean
  ' Returns TRUE if the file exists
  Dim x As String
  x = Dir(fname)
  If x <> "" Then FileExists = True _
  Else FileExists = False
  End Function


  Private Function FileNameOnly(pname) As String
  ' Returns the filename from a path/filename string
  Dim i As Integer, length As Integer, temp As String
  length = Len(pname)
  temp = ""
  For i = length To 1 Step -1
  If Mid(pname, i, 1) = Application.PathSeparator Then
  FileNameOnly = temp
  Exit Function
  End If
  temp = Mid(pname, i, 1) & temp
  Next i
  FileNameOnly = pname
  End Function


  Private Function PathExists(pname) As Boolean
  ' Returns TRUE if the path exists
  Dim x As String
  On Error Resume Next
  x = GetAttr(pname) And 0
  If Err = 0 Then PathExists = True _
  Else PathExists = False
  End Function


  Private Function RangeNameExists(nname) As Boolean
  ' Returns TRUE if the range name exists
  Dim n As Name
  RangeNameExists = False
  For Each n In ActiveWorkbook.Names
  If UCase(n.Name) = UCase(nname) Then
  RangeNameExists = True
  Exit Function
  End If
  Next n
  End Function


  Private Function SheetExists(sname) As Boolean
  ' Returns TRUE if sheet exists in the active workbook
  Dim x As Object
  On Error Resume Next
  Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname)
  If Err = 0 Then SheetExists = True _
  Else SheetExists = False
  End Function


  Private Function WorkbookIsOpen(wbname) As Boolean
  ' Returns TRUE if the workbook is open
  Dim x As Workbook
  On Error Resume Next
  Set x = Workbooks(wbname)
  If Err = 0 Then WorkbookIsOpen = True _
  Else WorkbookIsOpen = False
  End Function

  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Cách khác để kiểm tra sự tồn tại của một tập tin:
  Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng FileSystemObject để kiểm tra sự tồn tại của một tập tin. Hàm FileExists có thể viết lại như sau:

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Function FileExists(ByVal fname As String) As Boolean
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  FileExists = fs.FileExists(fname)
  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Một cách khác:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Function bFileExists(rsFullPath As String) As Boolean
  bFileExists = CBool(Len(Dir$(rsFullPath)) > 0)
  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Cách tương tự nhưng bạn có thể kiểm tra sự tồn tại của tập tin/thư mục. Nguồn từ đây.
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Public Function FileFolderExists(strFullPath As String) As Boolean
  'Tác giả/Author : Ken Puls (www.excelguru.ca)
  'Mục đích/Macro Purpose: Kiểm tra sự tồn tại của một tập tin/thư mục - Check if a file or folder exists

  On Error GoTo EarlyExit
  If Not Dir(strFullPath, vbDirectory) = vbNullString Then FileFolderExists = True

  EarlyExit:
  On Error GoTo 0

  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Cách khác để kiểm tra sự workbook có đang mở hay không:

  Function bWorkbookIsOpen(rsWbkName As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  bWorkbookIsOpen = CBool(Len(Workbooks(rsWbkName).Name) > 0)
  End Function
  [/GPECODE]
  Một hàm cùng chức năng để các bạn tham khảo:
  Nguồn tại đây.
  Các bạn đưa đoạn mã sau vào một module.
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Option Explicit
  Option Compare Text
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  ' modIsFileOpen
  ' By Chip Pearson, www.cpearson.com , chip@cpearson.com
  ' www.cpearson.com/Excel/IsFileOpen.aspx
  ' This module contains the IsFileOpen procedure whict tests whether
  ' a file is open.
  ' Module chứa hàm IsFileOpen nhằm kiểm tra việc tập tin đang mở hoặc đang
  ' được sử dụng bởi một process khác
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''

  Public Function IsFileOpen(FileName As String, _
  Optional ResultOnBadFile As Variant) As Variant
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
  ' IsFileOpen
  ' This function determines whether a the file named by FileName is
  ' open by another process. The fuction returns True if the file is open
  ' or False if the file is not open. If the file named by FileName does
  ' not exist or if FileName is not a valid file name, the result returned
  ' if equal to the value of ResultOnBadFile if that parameter is provided.xd
  ' If ResultOnBadFile is not passed in, and FileName does not exist or
  ' is an invalid file name, the result is False.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''

  Dim FileNum As Integer
  Dim ErrNum As Integer
  Dim V As Variant

  On Error Resume Next

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' If we were passed in an empty string,
  ' there is no file to test so return FALSE.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If Trim(FileName) = vbNullString Then
  If IsMissing(ResultOnBadFile) = True Then
  IsFileOpen = False
  Else
  IsFileOpen = ResultOnBadFile
  End If
  Exit Function
  End If

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' if the file doesn't exist, it isn't open
  ' so get out now
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  V = Dir(FileName, vbNormal)
  If IsError(V) = True Then
  ' syntactically bad file name
  If IsMissing(ResultOnBadFile) = True Then
  IsFileOpen = False
  Else
  IsFileOpen = ResultOnBadFile
  End If
  Exit Function
  ElseIf V = vbNullString Then
  ' file doesn't exist.
  If IsMissing(ResultOnBadFile) = True Then
  IsFileOpen = False
  Else
  IsFileOpen = ResultOnBadFile
  End If
  Exit Function
  End If

  FileNum = FreeFile()
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Attempt to open the file and lock it.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Err.Clear
  Open FileName For Input Lock Read As #FileNum
  ErrNum = Err.Number
  ''''''''''''''''''''
  ' Close the file.
  ''''''''''''''''''''
  Close FileNum
  On Error GoTo 0

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Check to see which error occurred.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Select Case ErrNum
  Case 0
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' No error occurred.
  ' File is NOT already open by another user.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  IsFileOpen = False
  Case 70
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Error number for "Permission Denied."
  ' File is already opened by another user.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  IsFileOpen = True
  Case Else
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Another error occurred. Assume open.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  IsFileOpen = True
  End Select

  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Chú ý: với cách ở trên thì hàm cũng kiểm tra luôn trong các process (Ví dụ: khi bạn vào Start>All Programs>Microsoft Office>Microsoft Excel, mở một tập tin. Sau đó bạn mở một tập tin khác cũng bằng cách này. Sau đó bạn nhấn tổ hợp Ctrl + Alt + Delete: bạn sẽ thấy hai process Excel.exe ) đang mở khác.
  Cách tương tự, viết ngắn gọn lại, dễ hiểu hơn như sau:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Function IsFileOpen(FileName As String)
  Dim iFilenum As Long
  Dim iErr As Long

  On Error Resume Next
  iFilenum = FreeFile()
  Open FileName For Input Lock Read As #iFilenum
  Close iFilenum
  iErr = Err
  On Error Goto 0

  Select Case iErr
  Case 0: IsFileOpen = False
  Case 70: IsFileOpen = True
  Case Else: Error iErr
  End Select

  End Function

  Sub test()
  If Not IsFileOpen("C:\MyTest\volker2.xls") Then
  Workbooks.Open "C:\MyTest\volker2.xls"
  End If
  End Sub
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo tại đây: http://support.microsoft.com/?kbid=138621
  Đoạn code tương ứng với link ở trên của Microsoft như sau:

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Sub TestFileOpened()

  ' Test to see if the file is open.
  If IsFileOpen("c:\Book2.xls") Then
  ' Display a message stating the file in use.
  MsgBox "File already in use!"
  '
  ' Add code here to handle case where file is open by another
  ' user.
  '
  Else
  ' Display a message stating the file is not in use.
  MsgBox "File not in use!"
  ' Open the file in Microsoft Excel.
  Workbooks.Open "c:\Book2.xls"
  '
  ' Add code here to handle case where file is NOT open by
  ' another user.
  '
  End If
  End Sub

  Function IsFileOpen(filename As String)
  Dim filenum As Integer, errnum As Integer

  On Error Resume Next 'Tắt việc kiểm tra lỗi.
  filenum = FreeFile() ' Get a free file number.
  ' Thử mở tập tin vào khóa nó
  Open filename For Input Lock Read As #filenum
  Close filenum ' Đóng tập tin
  errnum = Err ' Lưu lại lỗi xãy ra
  On Error GoTo 0 ' Mở lại việc kiểm tra lỗi

  ' Kiểm tra xem lỗi gì xãy ra
  Select Case errnum

  ' Không có lỗi xãy ra
  ' Tập tin chưa mở bởi người dùng khác
  Case 0
  IsFileOpen = False

  ' Error number for "Permission Denied."
  ' Tập tin được mở bởi người dùng khác
  Case 70
  IsFileOpen = True

  ' Lỗi khác xãy ra
  Case Else
  Error errnum
  End Select
  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>


  Cách khác để kiểm tra sự tồn tại của worksheet:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Function WksExists(wksName As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  WksExists = CBool(Len(Worksheets(wksName).Name) > 0)
  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Các bạn có thể tham khảo thêm tại http://www.rondebruin.nl/exist.htm.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  8) Xác định một vùng có tồn tại trong một vùng khác hay không

  Trong một số trường hợp các bạn muốn biết một vùng này có nằm trong một vùng kia hay không. Ví dụ: bạn cần biết ô hiện hành có nằm trong một vùng nào đó hay không chằng hạn.

  Trong trường hợp này các bạn có thể dùng hàm sau:
  Chú ý rằng, hàm kiểm tra để chắc chắn rằng hai vùng bạn đưa vào hàm này phải cùng trên một workbook và cùng trên một worksheet.

  Bạn có thể dùng hàm này trong VBA hoặc worksheet.

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Function InRange(rng1, rng2) As Boolean
  ' Returns True if rng1 is a subset of rng2
  InRange = False
  If rng1.Parent.Parent.Name = rng2.Parent.Parent.Name Then
  If rng1.Parent.Name = rng2.Parent.Name Then
  If Union(rng1, rng2).Address = rng2.Address Then
  InRange = True
  End If
  End If
  End If
  End Function
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Ví dụ:

  Ví dụ sau cho người sử dụng chọn một vùng và sử dụng hàm InRange để kiểm tra. Nếu người dùng không chọn trong vùng A1:E20, thì hộp thoại yêu cầu sẽ lại hiện ra lại.
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Sub Test()
  Dim ValidRange As Range, UserRange As Range
  Dim SelectionOK As Boolean

  Set ValidRange = Range("A1:E20")
  SelectionOK = False
  On Error Resume Next

  Do Until SelectionOK = True
  Set UserRange = Application.InputBox(Prompt:="Select a range", Type:=8)
  If TypeName(UserRange) = "Empty" Then Exit Sub
  If InRange(UserRange, ValidRange) Then
  MsgBox "The range is valid."

  SelectionOK = True
  Else
  MsgBox "Select a range within " & ValidRange.Address
  End If
  Loop
  End Sub
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Nguồn từ đây.

  Kiểm tra ô hiện hành (ActiveCell) có nằm trong một vùng hay không?

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  Sub CellinRange()
  Dim rngArea As Range

  ' Vùng dữ liệu bạn muốn kiểm tra
  ' Bạn có thể thay đổi theo ý bạn
  Set rngArea = Range("A1:C5")

  ' Dùng Intersect để kiểm tra
  If Application.Intersect(rngArea, ActiveCell) Is Nothing Then
  MsgBox ("Ô hiện tại không có trong vùng này.")
  Else
  MsgBox ("Ô hiện tại đang ở trong vùng này.")
  End If
  End Sub
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>


  Nguồn tại đây, bài của SA_DQ.

  Bài viết cụ thể về phương thức Intersect xin xem tại đây.

 4. #4
  phamnga25 Guest
  9) Hàm chuyển đổi số thứ tự cột thành chữ - Column number to Column letter

  Đôi khi trong lập trình VBA chúng ta muốn chuyển đổi cột từ số sang chữ, các bạn có thể sử dụng hàm sau:


  Mã:
  Function ColumnLetter(ColumnNumber As Integer) As String
     
    '
    'example usage:
    '
    'Dim temp As Integer
    'temp = Sheets(1).Range("B2").End(xlToRight).Column
    'MsgBox "The last column of this region is " & _
    '    ColumnLetter(temp)
    '
      
  If ColumnNumber <= 0 Then
    'negative column number
    ColumnLetter = ""
    
  ElseIf ColumnNumber > 16384 Then
    'column not supported (too big) in Excel 2007
    ColumnLetter = ""
    
  ElseIf ColumnNumber > 702 Then
    ' triple letter columns
    ColumnLetter = _
    Chr((Int((ColumnNumber-1-26-676) / 676)) Mod 676 + 65) & _
    Chr((Int((ColumnNumber-1-26) / 26) Mod 26) + 65) & _
    Chr(((ColumnNumber-1) Mod 26) + 65)
  
  ElseIf ColumnNumber > 26 Then
    ' double letter columns
    ColumnLetter = Chr(Int((ColumnNumber-1) / 26) + 64) & _
        Chr(((ColumnNumber-1) Mod 26) + 65)
  Else
    ' single letter columns
    ColumnLetter = Chr(ColumnNumber + 64)
  
  End If
    
  End Function
  Nguồn từ đây.

  Còn đây nếu dùng công thức:


  Mã:
  Function CotDoiSangChu(n As Integer) As String
    Dim s As String
    s = Cells(1, n).Address
    CotDoiSangChu = Mid(s, 2, InStr(2, s, "$") - 2)
  End Function
  Nếu muốn dùng trong AutoIt thì dùng hàm sau:


  Mã:
  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ; Function Name:  _ExcelColumnLetter()
  ; Description:   Converts Microsoft Excel column number (1 - 16384) into column letter(s)
  ;          [http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=9264].
  ; Syntax:      _ExcelColumnLetter([$iColumn = 0])
  ; Parameter(s):   $iColumn - The column number to convert into column letter(s).
  ; Requirement(s):  None.
  ; Return Value(s): Success - "A" to "XFD", @error = 0, @extended = 1, 2, 3.
  ;          Failure - "", @error = 1, @extended = 0.
  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Func _ExcelColumnLetter($iColumn = 0)
    Switch $iColumn
      Case 1 To 26 ; Single letter columns (1 = "A" - 26 = "Z").
        Local $letter1 = Chr($iColumn + 64)
        Return SetError(0, 1, $letter1)
      Case 27 To 702 ; Double letter columns (27 = "AA" - 702 = "ZZ").
        Local $letter1 = Chr(Int(($iColumn - 1) / 26) + 64)
        Local $letter2 = Chr(Mod(($iColumn - 1), 26) + 65)
        Return SetError(0, 2, $letter1 & $letter2)
      Case 703 To 16384 ; Triple letter columns (703 = "AAA" - 16384 = "XFD" [18278 = "ZZZ"]).
        Local $letter1 = Chr(Mod(Int(($iColumn - 1 - 26 - 676) / 676), 676) + 65)
        Local $letter2 = Chr(Mod(Int(($iColumn - 1 - 26) / 26), 26) + 65)
        Local $letter3 = Chr(Mod(($iColumn - 1), 26) + 65)
        Return SetError(0, 3, $letter1 & $letter2 & $letter3)
    EndSwitch
    Return SetError(1, 0, "")
  EndFunc
  Nguồn tại đây.

  Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

  Lê Văn Duyệt

 5. #5
  seongang Guest
  10) Kiểm tra xem địa chỉ tham chiếu có đúng không?

  Trong lập trình VBA, đôi khi chúng ta cần phải kiểm tra xem địa chỉ tham chiếu đến một vùng có đúng hay không trước khi thực hiện bước tiếp theo.

  Xin giới thiệu các bạn hàm kiểm tra IsValidRef, của Tác giả Jan Karel Pieterse

  Các bạn hãy đưa đoạn mã này vào một module, rồi thay đổi các giá trị tham chiếu trong ví dụ Test1 để kiểm tra.  Mã:
  Option Explicit
  
  Public Function IsValidRef(sRef As String) As Boolean
  '-------------------------------------------------------------------------
  ' Procedure : IsValidRef Created by Jan Karel Pieterse
  ' Company  : JKP Application Development Services (c) 2005
  ' Author  : Jan Karel Pieterse
  ' Created  : 21-12-2005
  ' Purpose/Mục đích  : Checks of argument is a valid cell reference
  '-------------------------------------------------------------------------
    Dim sTemp As String
    Dim oSh As Worksheet
    Dim oCell As Range
   
    IsValidRef = False
    On Error Resume Next
    sTemp = Left(sRef, InStr(sRef, "!") - 1)
    sTemp = Replace(sTemp, "=", "")
    If Not IsIn(ActiveWorkbook.Worksheets, sTemp) Then
      IsValidRef = False
      Exit Function
    End If
    Set oSh = ActiveWorkbook.Worksheets(sTemp)
    If oSh Is Nothing Then
      Set oSh = ActiveWorkbook.Worksheets(Replace(sTemp, "'", ""))
    End If
    sTemp = Right(sRef, Len(sRef) - InStr(sRef, "!"))
    Set oCell = oSh.Range(sTemp)
    If oCell Is Nothing Then
      IsValidRef = False
    Else
      IsValidRef = True
    End If
  End Function
  Function IsIn(vCollection As Variant, ByVal sName As String) As Boolean
  '-------------------------------------------------------------------------
  ' Procedure : funIsIn Created by Jan Karel Pieterse
  ' Company  : JKP Application Development Services (c) 2005
  ' Author  : Jan Karel Pieterse
  ' Created  : 28-12-2005
  ' Purpose/Mục đích  : Kiểm tra xem đối tượng có trong Collection hay không?/ Determines if object is in collection
  '-------------------------------------------------------------------------
    Dim oObj As Object
    On Error Resume Next
    Set oObj = vCollection(sName)
    If oObj Is Nothing Then
      IsIn = False
    Else
      IsIn = True
    End If
    If IsIn = False Then
      sName = Replace(sName, "'", "")
      Set oObj = vCollection(sName)
      If oObj Is Nothing Then
        IsIn = False
      Else
        IsIn = True
      End If
    End If
  End Function
  
  
  Sub Test1()
    Dim bTest As Boolean
    bTest = IsValidRef("Sheet1!A3")
    Debug.Print bTest
  End Sub
  Nguồn tại đây.

 6. #6
  phamtienquan93 Guest
  11. Hàm Tìm một từ trong một chuổi

  Đôi khi chúng ta muốn tìm một từ trong một chuổi.
  Ví dụ: tôi muốn tìm từ cho những trong chuổi xã hội lên án các cộng đồng mạng ủng hộ cho những việc không đúng
  Các bạn có thể dùng hàm sau:

  Mã:
  Function IsWholeWord(ByVal SearchWhat As String, ByVal SearchFor As String, _
             Optional IgnoreCase As Boolean = True) As Boolean
   If IgnoreCase Then SearchWhat = UCase(SearchWhat): SearchFor = UCase(SearchFor)
   IsWholeWord = " " & SearchWhat & " " Like "*[!A-Za-z0-9]" & SearchFor & "[!A-Za-z0-9]*"
  End Function
  Hoặc

  Mã:
  Function IsWholeWord(ByVal SearchWhat As String, ByVal SearchFor As String, _
              Optional IgnoreCase As Boolean = True) As Boolean
   IsWholeWord = " " & Format(SearchWhat, Mid(">", 2 + IgnoreCase)) & " " Like "*[!A-Za-z0-9]" & _
          Format(SearchFor, Mid(">", 2 + IgnoreCase)) & "[!A-Za-z0-9]*"
  End Function
  Vậy ta có thể viết

  Mã:
  IsWholeWord("cho những","xã hội lên án các cộng đồng mạng ủng hộ cho những việc không đúng")
  Hoặc nếu các bạn đặt từ "cho những" tại ô A1, còn "xã hội lên án các cộng đồng mạng ủng hộ cho những việc không đúng" tại ô A2, thì bạn có thể lập công thức như sau:

  Mã:
  =IsWholeWord(A2,A1,FALSE)
  Tham khảo tại đây.

  Lê Văn Duyệt

 7. #7
  thinhvuonghouse Guest
  12. Thủ tục giúp mở sheet có mật khẩu


  Mã:
  Sub PasswordBreaker()
  ' Tác giả: không biết; Nguồn từ www.experts-exchange.com
  
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
          For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
                For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
                      For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  
  
                            ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
                                       Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
                                       Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
                            If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
                              MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
                                  Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
                                  Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
                              ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
                              Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
                                           Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
                                           Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
                              Exit Sub
                            End If
                          Next: Next: Next: Next: Next: Next
              Next: Next: Next: Next: Next: Next
  
  
  End Sub

 8. #8
  gaukhunglong Guest
  13. Hàm đọc số thành chữ tiếng Anh:

  Nguồn: http://support.microsoft.com/kb/213360


  Mã:
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Dollars, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
      Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
           "00", 2))
      MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
      Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
      If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
      If Len(MyNumber) > 3 Then
        MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
      Else
        MyNumber = ""
      End If
      Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Dollars
      Case ""
        Dollars = "No Dollars"
      Case "One"
        Dollars = "One Dollar"
       Case Else
        Dollars = Dollars & " Dollars"
    End Select
    Select Case Cents
      Case ""
        Cents = " and No Cents"
      Case "One"
        Cents = " and One Cent"
         Case Else
        Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    SpellNumber = Dollars & Cents
  End Function
     
  ' Converts a number from 100-999 into text 
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
      Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
      Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
      Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 10 to 99 into text. 
  Function GetTens(TensText)
    Dim Result As String
    Result = ""      ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then  ' If value between 10-19...
      Select Case Val(TensText)
        Case 10: Result = "Ten"
        Case 11: Result = "Eleven"
        Case 12: Result = "Twelve"
        Case 13: Result = "Thirteen"
        Case 14: Result = "Fourteen"
        Case 15: Result = "Fifteen"
        Case 16: Result = "Sixteen"
        Case 17: Result = "Seventeen"
        Case 18: Result = "Eighteen"
        Case 19: Result = "Nineteen"
        Case Else
      End Select
    Else                 ' If value between 20-99...
      Select Case Val(Left(TensText, 1))
        Case 2: Result = "Twenty "
        Case 3: Result = "Thirty "
        Case 4: Result = "Forty "
        Case 5: Result = "Fifty "
        Case 6: Result = "Sixty "
        Case 7: Result = "Seventy "
        Case 8: Result = "Eighty "
        Case 9: Result = "Ninety "
        Case Else
      End Select
      Result = Result & GetDigit _
        (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 1 to 9 into text. 
  Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
      Case 1: GetDigit = "One"
      Case 2: GetDigit = "Two"
      Case 3: GetDigit = "Three"
      Case 4: GetDigit = "Four"
      Case 5: GetDigit = "Five"
      Case 6: GetDigit = "Six"
      Case 7: GetDigit = "Seven"
      Case 8: GetDigit = "Eight"
      Case 9: GetDigit = "Nine"
      Case Else: GetDigit = ""
    End Select
  End Function

 9. #9
  aaronnguyen2103 Guest
  14. Kiểm tra phiên bản của Excel:

  Để kiểm tra phiên bản của MS Excel mình đang sử dụng các bạn có thể dùng hàm sau:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  [*]
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Val(Application.Version)</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  (Chỉ áp dụng cho phiên bản Excel trên Windows)

  Hàm trên sẽ trả về giá trị tương ứng với các phiên bản:
  • <li style="">Excel 97 sẽ trả về 8
  • Excel 2000 sẽ trả về 9
  • Excel 2002 sẽ trả về 10
  • Excel 2003 sẽ trả về 11
  • Excel 2007 sẽ trả về 12
  • Excel 2010 sẽ trả về 14
  • Excel 2011 sẽ trả về 14.1 hoặc 14.2


  Lê Văn Duyệt

 10. #10
  aukid411 Guest
  15. Kiểm tra hệ điều hành trên máy sử dụng Excel:
  Cách 1:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Application.OperatingSystem Like "*Mac*"</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Ngược lại thì đó là hệ điều hành Windows.

  Cách 2:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">
  #If Win32 Or Win64 Then
  ' Hệ điều hành Windows

  #Else
  ' Hệ điều hành MAC

  #End If
  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  Lê Văn Duyệt

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •