Add-in hỗ trợ nhập liệu trên Excel từ một danh mục có sẵn.
Cách sử dụng vui lòng xem video.

DOWNLOAD