Trang 1 của 31 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 306

Chủ đề: Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode

 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode

  Gởi các bạn Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode.
  Cách sử dụng:
  1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
  Đối với Excel XP trên Windows XP:
  C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
  Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
  C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
  Đối với Excel 97 trên Windows 98:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
  2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
  3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

  Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

 2. #2
  lalahoho Guest
  Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
  Đây là bản đổi file cho font Unicode

 3. #3
  nguyenhuongit Guest
  Trích dẫn Gửi bởi truonghb
  hướng dẫn mình cachs dùng với, mình đã copy, cài đúng theo hướng dẫn nhưng làm thế nào để nó chuyển từ số sang chỗ
  Trích dẫn Gửi bởi hoaxuongrong_2911
  Minh cung chep file doiso.zip , da lam dung huong dan xong van khong the nao doi so ra chu duoc.giup minh voi
  Trả lời:</font>


  Trích dẫn Gửi bởi infes
  Cách sử dụng:
  1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in

  Đối với Excel XP trên Windows XP:

  C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns

  Đối với Excel 2000 trên Windows 98:

  C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns

  Đối với Excel 97 trên Windows 98:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library

  Trích dẫn Gửi bởi infes
  2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.

  3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

  Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

  SG nói thêm ở bước 3. Giả sử bạn cần đọc ô A1=12345 .

  -Nếu bạn muốn đọc số bằng tiếng việt thì bạn gõ:

  =vnd(A1)
  --> kết quả: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

  -Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt thì bạn gõ:

  =usvn(A1)
  --> kết quả:Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đôla chẵn.

  -Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng anh thì bạn gõ:

  =usd(A1)
  --> kết quả:Twelve thousand three hundred forty five dollars only.

  <font color="Red">
  Chú ý:
  Các bạn nhớ gõ bài có dấu nha!.

 4. #4
  thaoduoc Guest
  Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
  Unicode: hàm DocSoUni
  Vni Window: hàm DocSoVni
  TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
  Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.


  Mã:
  '=====================
  Function DocSoVni(conso) As String
  s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
  lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
  If Trim(conso) = "" Then
   DocSoVni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
   If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
   conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
   conso = " " & conso
   conso = Replace(conso, ",", "", 1)
   vt = InStr(1, conso, "E")
   If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
   End If
   conso = Trim(conso)
   sochuso = Len(conso) Mod 9
   If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
   docso = ""
   i = 1
   lop = 1
   Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
     If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
    Else
     If n1 = 0 Then
      If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
     Else
      s1 = s09(n1) & " traêm"
     End If
     If n2 = 0 Then
      If s1 = "" Or n3 = 0 Then
       s2 = ""
      Else
       s2 = " linh"
      End If
     Else
      If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
     End If
     If n3 = 1 Then
      If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
     ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
      s3 = " laêm"
     Else
      s3 = s09(n3)
     End If
     If i > Len(conso) Then
      s123 = s1 & s2 & s3
     Else
      s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
     End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
   Loop
   If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
  Else
   DocSoVni = conso
  End If
  End Function
  '==================================
  Function DocSoAbc(conso) As String
  s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
  lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
  If Trim(conso) = "" Then
   DocSoAbc = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
   If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
   conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
   conso = " " & conso
   conso = Replace(conso, ",", "", 1)
   vt = InStr(1, conso, "E")
   If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
   End If
   conso = Trim(conso)
   sochuso = Len(conso) Mod 9
   If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
   docso = ""
   i = 1
   lop = 1
   Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
     If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
    Else
     If n1 = 0 Then
      If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
     Else
      s1 = s09(n1) & " tr¨m"
     End If
     If n2 = 0 Then
      If s1 = "" Or n3 = 0 Then
       s2 = ""
      Else
       s2 = " linh"
      End If
     Else
      If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
     End If
     If n3 = 1 Then
      If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
     ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
      s3 = " l¨m"
     Else
      s3 = s09(n3)
     End If
     If i > Len(conso) Then
      s123 = s1 & s2 & s3
     Else
      s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
     End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
   Loop
   If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
  Else
   DocSoAbc = conso
  End If
  End Function
  '===============================
  Function DocSoUni(conso) As String
  s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
  lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
  'Stop
  If Trim(conso) = "" Then
   DocSoUni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
   If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
   conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
   conso = " " & conso
   conso = Replace(conso, ",", "", 1)
   vt = InStr(1, conso, "E")
   If vt > 0 Then
    sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
    conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
    conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
   End If
   conso = Trim(conso)
   sochuso = Len(conso) Mod 9
   If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
   docso = ""
   i = 1
   lop = 1
   Do
    n1 = Mid(conso, i, 1)
    n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
    n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
    baso = Mid(conso, i, 3)
    i = i + 3
    If n1 & n2 & n3 = "000" Then
     If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
    Else
     If n1 = 0 Then
      If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
     Else
      s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
     End If
     If n2 = 0 Then
      If s1 = "" Or n3 = 0 Then
       s2 = ""
      Else
       s2 = " linh"
      End If
     Else
      If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
     End If
     If n3 = 1 Then
      If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
     ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
      s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
     Else
      s3 = s09(n3)
     End If
     If i > Len(conso) Then
      s123 = s1 & s2 & s3
     Else
      s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
     End If
    End If
    lop = lop + 1
    If lop > 3 Then lop = 1
    docso = docso & s123
    If i > Len(conso) Then Exit Do
   Loop
   If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
  Else
   DocSoUni = conso
  End If
  End Function

 5. #5
  lehieuh90 Guest
  Tôi cũng có một cái addin dùng để chuyển từ số sang chữ( Tôi không nhớ tên tác giả). Có thể chuyển số sang chữ tiếng bằng Việt và Tiếng Anh.

  Cú pháp:
  =VND(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
  =VND(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
  =USD(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
  =USD(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
  ------------------------------------------------------------
  De vnTools hoat dong, may tinh cua ban can Windows XP va MS Excel XP tro len.

  Cai dat vnTools Add-In, ban thao tac nhu sau :
  1/ Chay file vnTools.exe va chi dinh den mot thu muc nao do tren o dia cung may tinh cua ban. Mac dinh, duong dan se la ..\Program Files\vnTools
  2/ Khoi dong Excel voi mot Workbook bat ky nao do.
  3/ Goi menu : Tools - Add-Ins va nhap chuot len nut Browser. Duyet tim den thu muc chua Add-in ma ban vua cai vao may tinh. Chon no (tap tin: Ufunctions.xla), sau do nhan nut OK.
  4/ Chac chan rang tren hop thoai Add-Ins cua Excel, da co xuat hien ten NTD's Tools va dau kiem (checkBox) lua chon.
  5/ Nhap nut OK. Bay gio Add-in da duoc cai dat
  --------------------------------------------
  Lưu ý nếu bạn dùng BKAV thì bỏ chế độ " diệt không cần hỏi đi nhé"

 6. #6
  daochungta Guest
  Xin lỗi bạn ngocduyen và các bạn. Do không cẩn thận tôi đã gởi tập tin docsovn có lỗi. Tôi đã gởi lại docsovn.zip ngày 8/5/2007

 7. #7
  nhatlun3030 Guest
  Cám ơn các bạn đã cung cấp.
  Xin phép sử dụng một số hàm của bác Long để em viết giáo trình nhé! Hàm này rất hiện đại và ngắn gọn vì bác đã sử dụng cả WorkSheetFunctions.

 8. #8
  Gà Con Guest
  Bạn down load file của anh Phamduylong ở bài #10, sau đó sử dụng công thức như sau:

  -Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt:

  40px</div>
  40px</div>
  40px</div>

 9. #9
  quangngoc93 Guest
  Bạn có sử dụng BKAV không? Nó xóa mất macro rồi !

 10. #10
  tvhp2015 Guest
  Bạn down load file của anh Phamduylong ở bài #10, sau đó sử dụng công thức như sau:

  -Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt:
  40px</div>40px</div>40px</div>

  __________________
  Thanks bạn secret !
  Nhưng mình đã tải file cua anh Long rồi, nhưng mình vẫn không chạy được, hay la fải sử dụng cả phần VBA mà mình chưa biết về VBA nhiều.
  Bạn có thể hướng dẫn mình chi tiết không.
  Hàng ngày mình phải lập thông báo về tiền $ rất nhiều, nên rất vất vả.
  Bạn giúp mình nhé.

Trang 1 của 31 12311 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •