Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Add-Ins ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất

 1. #1
  vlvietlamvl Guest

  Add-Ins ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất

  Chào các bạn;

  Do nhu cầu công việc nên mình tạo 1 Add-Ins để ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất. Tiện thể chia sẻ cho anh em dùng và góp ý.

  Tạo Add-Ins có cái hay là chỉ cần nạp 1 lần và sử dụng mãi mãi.

  Yêu cầu:
  - Office 2007 trở lên
  - Các File cần ghép có cấu trúc giống hệt nhau
  - Dữ liệu nằm ở Sheet đầu tiên (không phân biệt tên Sheet)
  - Chỉ hoạt động khi bạn chọn từ 2 file trở lên (vì 1 file thì cần gì ghép nữa [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG])

  Mô tả:
  - Chương trình sẽ ghép tất cả các File đã chọn thành 1 File duy nhất tại thư mục chứa các File đang chọn và có tên là "Tong hop ddmmyyyy hhmmss.xlsx"
  - Khi chọn xong các File, chương trình đọc lần lượt từng File. Với File đầu tiên thì sẽ Copy toàn bộ dữ liệu, các file tiếp theo sẽ copy dữ liệu từ hàng thứ 2.
  - Khi xong chương trình tự lưu lại.

  Note: Mình để Open Source để các bạn muốn thì tham khảo và góp ý.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi thinh18tt
  Chào các bạn;

  Do nhu cầu công việc nên mình tạo 1 Add-Ins để ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất. Tiện thể chia sẻ cho anh em dùng và góp ý.

  Tạo Add-Ins có cái hay là chỉ cần nạp 1 lần và sử dụng mãi mãi.

  Yêu cầu:
  - Office 2007 trở lên
  - Các File cần ghép có cấu trúc giống hệt nhau
  - Dữ liệu nằm ở Sheet đầu tiên (không phân biệt tên Sheet)
  - Chỉ hoạt động khi bạn chọn từ 2 file trở lên (vì 1 file thì cần gì ghép nữa [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG])

  Mô tả:
  - Chương trình sẽ ghép tất cả các File đã chọn thành 1 File duy nhất tại thư mục chứa các File đang chọn và có tên là "Tong hop ddmmyyyy hhmmss.xlsx"
  - Khi chọn xong các File, chương trình đọc lần lượt từng File. Với File đầu tiên thì sẽ Copy toàn bộ dữ liệu, các file tiếp theo sẽ copy dữ liệu từ hàng thứ 2.
  - Khi xong chương trình tự lưu lại.

  Note: Mình để Open Source để các bạn muốn thì tham khảo và góp ý.
  Do mình muốn gộp các file vào một file đã tạo sẵn nên mình muốn ctrinh vẫn hoạt động trong trường hợp chọn 1 file.
  Bạn có thể giúp mình sửa code được không?

 3. #3
  hoaian Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kdang
  Do mình muốn gộp các file vào một file đã tạo sẵn nên mình muốn ctrinh vẫn hoạt động trong trường hợp chọn 1 file.
  Bạn có thể giúp mình sửa code được không?
  Đang không khỏe nhưng cũng cố chọt chọt bàn phím thế này

  Mã nguồn PHP:
  Sub MergeFie() Dim Y, X As Integer, sh As Worksheet, Cursh As Worksheet On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False Set Cursh = ActiveSheet Y = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls?*", MultiSelect:=True) If TypeName(Y) = "Boolean" Then MsgBox "No Files were selected" GoTo ExitHandler End If X = 1 While X <= UBound(Y) Workbooks.Open Y(X) With ActiveWorkbook For Each sh In .Worksheets If sh.UsedRange.Rows.Count > 1 Then sh.UsedRange.Offset(1).Copy Cursh.[A65536].End(3)(2).PasteSpecial 3 End If Next Application.CutCopyMode = False .Close False End With X = X + 1 WendExitHandler: Application.ScreenUpdating = True Exit SubErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandlerEnd Sub  

 4. #4
  bachlien24 Guest
  Có cao thủ nào giúp em với: em sử dụng code ghép file excel của thinh18tt nhưng nó báo lỗi như bên dưới:

  Sub AUTO_OPEN()
  GhepExcelFile
  End Sub
  Sub GhepExcelFile()
  Dim sFileName As String
  Dim ArrFile() As String
  Dim i As Integer
  Dim DirLog As String
  Dim MaxCol As Long
  Dim MaxRow As Long
  Dim bHeader As Boolean
  Dim OutputFile As String
  bHeader = False
  On Error Resume Next
  Windows("Data.xlsx").Activate
  ActiveWorkbook.Save
  Workbooks("data.xlsx").Close
  On Error GoTo 0
  If ShowOpen(sFileName, , "Excel Files (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx", , , , , OFN_ALLOWMULTiSELECT Or OFN_EXPLORER) Then
  ArrFile = Split(sFileName, "|")
  DirLog = ArrFile(LBound(ArrFile)) & "\"

  If UBound(ArrFile) > 0 Then
  'OutputFile = "Tong hop " & Format(Now(), "ddmmyyyy hhmmss") & ".xlsx"
  'Workbooks.Add
  'ChDir DirLog
  'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DirLog & OutputFile
  On Error Resume Next
  Workbooks.Open "D:\chuyen luong\data.xlsx"
  On Error GoTo 0
  For i = LBound(ArrFile) + 1 To UBound(ArrFile)
  Workbooks.Open DirLog & ArrFile(i)
  MaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  MaxCol = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
  If bHeader = False Then
  Range(Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
  bHeader = True
  Else
  Range(Cells(2, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
  End If
  Selection.Copy
  Windows("Data.xlsx").Activate
  MaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  If MaxRow = 1 Then
  Range("A1").Select
  Else
  Range("A" & (MaxRow + 1)).Select
  End If
  ActiveSheet.Paste
  Application.CutCopyMode = False
  Workbooks(ArrFile(i)).Close
  Next i
  Columns("c:f").Delete
  ActiveSheet.Range("$A$1:$B$1000000").RemoveDuplica tes Columns:=Array(1, 2), _
  Header:=xlNo
  Range("A2:A1000000").Select
  On Error Resume Next
  Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow .Delete
  On Error GoTo 0
  Columns("A:B").Select
  With Selection
  .Font.Bold = False
  .Font.Size = 10
  .Font.Name = "times new roman"
  .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
  End With
  'ActiveSheet.Range("a1:b1000000").REMOVEDUPLICATE
  ActiveWorkbook.Save
  Workbooks("data.xlsx").Close
  End If
  End If
  End Sub

 5. #5
  hoathachthao Guest
  Cảm ơn bạn, joint rất hay, bạn có thể sửa code theo tiêu chí này được không (từ ofice 2003-2013).
  1/ Gộp nhiều file excel thành 01 file và mỗi file 1 sheet đã cố định (Không lấy các sheet bên cạnh).
  2/ Tách nhiều sheet của 01 file thành nhiều file, mỗi sheet 01 file.
  Cảm ơn cao thủ trước nhé.

 6. #6
  sonnt Guest
  3/ Gộp nhiều sheet trong 01 file thành 01 sheet duy nhất.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi chuducninh
  Có cao thủ nào giúp em với: em sử dụng code ghép file excel của thinh18tt nhưng nó báo lỗi như bên dưới:

  Sub AUTO_OPEN()
  GhepExcelFile
  End Sub
  Sub GhepExcelFile()
  Dim sFileName As String
  Dim ArrFile() As String
  Dim i As Integer
  Dim DirLog As String
  Dim MaxCol As Long
  Dim MaxRow As Long
  Dim bHeader As Boolean
  Dim OutputFile As String
  bHeader = False
  On Error Resume Next
  Windows("Data.xlsx").Activate
  ActiveWorkbook.Save
  Workbooks("data.xlsx").Close
  On Error GoTo 0
  If ShowOpen(sFileName, , "Excel Files (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx", , , , , OFN_ALLOWMULTiSELECT Or OFN_EXPLORER) Then
  ArrFile = Split(sFileName, "|")
  DirLog = ArrFile(LBound(ArrFile)) & "\"

  If UBound(ArrFile) > 0 Then
  'OutputFile = "Tong hop " & Format(Now(), "ddmmyyyy hhmmss") & ".xlsx"
  'Workbooks.Add
  'ChDir DirLog
  'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DirLog & OutputFile
  On Error Resume Next
  Workbooks.Open "D:\chuyen luong\data.xlsx"
  On Error GoTo 0
  For i = LBound(ArrFile) + 1 To UBound(ArrFile)
  Workbooks.Open DirLog & ArrFile(i)
  MaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  MaxCol = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
  If bHeader = False Then
  Range(Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
  bHeader = True
  Else
  Range(Cells(2, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
  End If
  Selection.Copy
  Windows("Data.xlsx").Activate
  MaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  If MaxRow = 1 Then
  Range("A1").Select
  Else
  Range("A" & (MaxRow + 1)).Select
  End If
  ActiveSheet.Paste
  Application.CutCopyMode = False
  Workbooks(ArrFile(i)).Close
  Next i
  Columns("c:f").Delete
  ActiveSheet.Range("$A$1:$B$1000000").RemoveDuplica tes Columns:=Array(1, 2), _
  Header:=xlNo
  Range("A2:A1000000").Select
  On Error Resume Next
  Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow .Delete
  On Error GoTo 0
  Columns("A:B").Select
  With Selection
  .Font.Bold = False
  .Font.Size = 10
  .Font.Name = "times new roman"
  .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
  .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
  End With
  'ActiveSheet.Range("a1:b1000000").REMOVEDUPLICATE
  ActiveWorkbook.Save
  Workbooks("data.xlsx").Close
  End If
  End If
  End Sub
  Bạn dùng file gốc của bạn thinh18tt nhé. code trên là file Jointdata mà mình đã sửa code để dùng gộp các file mình cần làm.

 8. #8
  hoanganha1q2 Guest
  Cám ơn tác giả rất nhiều. Cho mình hỏi thêm, nếu mình muốn join từ sheet 2 (ko phải join sheet 1) thì sao? VÌ hàng tháng mình cần join khoảng 30 file, mỗi file có 5 sheet, nhưng mình chỉ cần join sheet thứ hai mà thôi.
  Tks again!

 9. #9
  mantrangchu Guest
  Trích dẫn Gửi bởi dexem
  Cám ơn tác giả rất nhiều. Cho mình hỏi thêm, nếu mình muốn join từ sheet 2 (ko phải join sheet 1) thì sao? VÌ hàng tháng mình cần join khoảng 30 file, mỗi file có 5 sheet, nhưng mình chỉ cần join sheet thứ hai mà thôi.
  Tks again!
  sheet 2 ở đây là:
  1/ sheet.name = "sheet 2" (Tức là cái tên của worksheet mà bạn nhìn thấy ở tab sheet)
  2/ (Name) = Sheet 2 (Properties của worksheet trong VBA)

 10. #10
  thanhhoabn29 Guest
  Cám ơn tác giả, mình đã joint thành công sheet 2.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •