mình muốn tự động ẩn dòng chống trong mảng chọn. có ai giúp mình với