Để chương trình chạy nhanh hơn nên dùng assembly. Cái này tôi tìm đươc từ http://win32assembly.online.fr/odbc5.html, mời các bạn tham khảo thêm.