Chào mọi người,
E đã thực hiện được việc tạo các Button bằng Visual Basic (VB.NET) trên VS2012.
Có 2 vấn đề mong mọi người chỉ giúp:
1 - Chuyển từ VBA sang VB.NET thì thêm thư viện COM Microsoft Excel Object Library rồi bước tiếp theo thế nào. E ví dụ đoạn code sau được chuyển đổi như thế nào để có thể chạy khi dùng nút Button


Sub Move_or_copy()
ActiveWindow.SelectedSheets.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs
End Sub

2 - Mình có thể tạo thư viện như thế nào để dùng về sau: sử dụng vba trong excel gọi thủ tục đó ra giống như lập trình trực tiếp trên vba excel
Rất mong được hướng dẫn.