Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Lỗi Error 53 khi chạy đoạn code

 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Lỗi Error 53 khi chạy đoạn code

  Chào mọi người,

  Mình có nhiều file txt có nội dung tương tự nhau. Mỗi file txt có 3 cột. Mình muốn chuyển cột ở giữa của tất cả các file txt vào nhiều cột khác nhau trong cùng 1 sheet của excel.

  Mình tìm được đoạn code trên mạng nhưng khi chạy thì nó báo lỗi 53. Xin nhờ mọi người giúp đỡ dùm. File txt trong file đính kèm. Cám ơn mọi người nhiều.

  Đoạn code của mình là:


  Mã:
  Sub test()
    Dim myDir As String, fn As String
    Dim txt As String, x, i As Long, t As Long
    Const delim As String = vbTab
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
      If .Show Then
        myDir = .SelectedItems(1)
      Else
        Exit Sub
      End If
    End With
    fn = Dir(myDir & "\*.txt")
    Do While fn <> ""
      If FileLen(fn) Then
        t = t + 1
        txt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") _
        .OpenTextFile(myDir & "\" & fn).ReadAll
        x = Split(txt, vbCrLf)
        For i = 0 To UBound(x)
          If x(i) Like "*" & delim & "*" Then
            x(i) = Split(x(i), delim)(1)
          End If
        Next
        With Sheets(1).Cells(1, t)
          .Value = fn
          With .Offset(1).Resize(UBound(x) + 1)
            .NumberFormat = "@"
            .Value = Application.Transpose(x)
          End With
        End With
      End If
      fn = Dir
    Loop
  End Sub

 2. #2
  endypro Guest
  cám ơn bạn nhiều lắm, mình sửa lại giống bạn nói là được rồi. Cám ơn nhiều.

 3. #3
  tuanpin174 Guest
  mà bạn ơi cho mình hỏi thêm, cái cột số liệu trong excel là định dạng text, có cách nào để chuyển mấy cột đó qua định dạng number không bạn. Vì mình sẽ dùng những số này để tính toán tiếp nhưng không tính được vì đang ở định dạng text. Cám ơn bạn nhiều

 4. #4
  thanhhoabn29 Guest
  [QUOTE="nhatruông30"]Chào mọi người,

  Mình có nhiều file txt có nội dung tương tự nhau. Mỗi file txt có 3 cột. Mình muốn chuyển cột ở giữa của tất cả các file txt vào nhiều cột khác nhau trong cùng 1 sheet của excel.

  Mình tìm được đoạn code trên mạng nhưng khi chạy thì nó báo lỗi 53. Xin nhờ mọi người giúp đỡ dùm. File txt trong file đính kèm. Cám ơn mọi người nhiều.

  Đoạn code của mình là:


  Mã:
  Do While fn <> ""
      If FileLen(fn) Then
  bằng


  Mã:
  Do While fn <> ""
      If FileLen(myDir & "\" & fn) Then
  Tức thay chỗ đỏ đỏ thành xanh xanh

 5. #5
  Sông Hồng Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nhatruông30
  mà bạn ơi cho mình hỏi thêm, cái cột số liệu trong excel là định dạng text, có cách nào để chuyển mấy cột đó qua định dạng number không bạn. Vì mình sẽ dùng những số này để tính toán tiếp nhưng không tính được vì đang ở định dạng text. Cám ơn bạn nhiều
  Bạn thử xoá dòng này coi sao

  .NumberFormat = "@"

 6. #6
  nhocnguyen_vip Guest
  Option Explicit
  Private Declare PtrSafe Function RegOpenKeyA Lib "advapi64.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal sSubKey As String, ByRef hkeyResult As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function RegCloseKey Lib "advapi64.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function RegSetValueExA Lib "advapi64.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal sValueName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal dwType As Long, ByVal sValue As String, ByVal dwSize As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function RegCreateKeyA Lib "advapi64.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal sSubKey As String, ByRef hkeyResult As Long) As Long
  Private Declare PtrSafe Function RegQueryValueExA Lib "advapi64.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal sValueName As String, ByVal dwReserved As Long, ByRef lValueType As Long, ByVal sValue As String, ByRef lResultLen As Long) As Long
  Public Const regRootKey = "hkey_current_user"
  Public Const regInstPath = "software\vnTools"
  Public Const CtrlPanelPath = "Control Panel\International"
  Public RegDateInts As Variant
  Public regPathInstalled As String
  Public regDfaultCharset As String
  Public Sub RegisterInit()
  regPathInstalled = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "AppPathInst")
  If regPathInstalled = "Not Found" Then
  Call WriteRegistry(regRootKey, regInstPath, "AppPathInst", ThisWorkbook.path)
  regPathInstalled = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "AppPathInst")
  Else
  If regPathInstalled <> ThisWorkbook.path Then
  Call WriteRegistry(regRootKey, regInstPath, "AppPathInst", ThisWorkbook.path)
  regPathInstalled = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "AppPathInst")
  End If
  End If
  RegDateInts = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "dAppInst")
  If RegDateInts = "Not Found" Then
  Call WriteRegistry(regRootKey, regInstPath, "dAppInst", Now())
  RegDateInts = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "dAppInst")
  End If
  regDfaultCharset = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "dfaultChar")
  If regDfaultCharset = "uniBase" Or regDfaultCharset = "vniBase" Or regDfaultCharset = "abcBase" Then
  Else
  Call WriteRegistry(regRootKey, regInstPath, "dfaultChar", "uniBase")
  regDfaultCharset = GetRegistry(regRootKey, regInstPath, "dfaultChar")
  End If
  End Sub
  Public Function GetRegistry(ByVal Key As String, ByVal path As String, ByVal ValueName As String)
  Dim hKey As Long, lValueType As Long, sResult As String, lResultLen As Long, ResultLen As Long, x, TheKey As Long
  TheKey = &H80000001
  If RegOpenKeyA(TheKey, path, hKey) <> 0 Then x = RegCreateKeyA(TheKey, path, hKey)
  sResult = Space(100)
  lResultLen = 100
  x = RegQueryValueExA(hKey, ValueName, 0, lValueType, sResult, lResultLen)
  Select Case x
  Case 0: GetRegistry = Left(sResult, lResultLen - 1)
  Case Else: GetRegistry = "Not Found"
  End Select
  RegCloseKey hKey
  End Function
  Public Function WriteRegistry(ByVal Key As String, ByVal path As String, ByVal Entry As String, ByVal Value As String)
  Dim hKey As Long, lValueType As Long, sResult As String, lResultLen As Long, TheKey, x
  TheKey = &H80000001
  If RegOpenKeyA(TheKey, path, hKey) <> 0 Then x = RegCreateKeyA(TheKey, path, hKey)
  If Len(Value) > 0 Then
  x = RegSetValueExA(hKey, Entry, 0, 1, Value, Len(Value) + 1)
  Else
  x = 1
  End If
  If x = 0 Then WriteRegistry = True Else WriteRegistry = False
  End Function

  Mình dùng vntool nhưng nó cứ báo lỗi not found advapi64 là sao nhỉ ? Mọi người chỉnh giúp mình với

 7. #7
  seolocal Guest
  trên trang MSDN tôi thấy người ta khai báo thư viện "advapire32.dll" mà , sao code lại khai báo "advapi64.dll" vậy ? thử sửa lại thành "advapi32.dll" hết các chỗ ở trên xem sao ?

 8. #8
  skyeye Guest
  mình dùng microsof 64 nên chỉnh lại "advapire64.dll" nếu ddeer32 thì nó k dùng được


Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •