Nhờ các bạn xem và hướng dẫn mình sữa lỗi javascript này với .Xem hình đính kèm.
Thank.