Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Lỡ quên password khi Protect sheet thì làm sao?

 1. #1
  cushinthang Guest

  Lỡ quên password khi Protect sheet thì làm sao?

  Password (phần I)  Module mở password của EDC, nhằm giúp các bạn học hỏi.
  Lắm lúc khi tôi Protect một sheet, quên password,...đúng là dở khóc dở cười.
  Các bạn hãy download Add-in này về mà sử dụng:
  Http://WWW.Erlandsenddata.no

  Trong chương trình có 3 form và 4 module.

  Module modMenu:

  Mã:
   
  ' Purpose: Create the main menu and add the tool menu
  ' ------------------------------------------------------------
  ' Author: Ole P. Erlandsen, ope@erlandsendata.no
  ' Company: Erlandsen Data Consulting, http://www.erlandsendata.no
  ' Revision History:
  ' 1998-12-11 OPE: Created.
  ' 2002-05-08 OPE: Updated.
  ' ------------------------------------------------------------
  Option Explicit
  
  Public Const EDCMenuTag As String = "EDC_menu"
  Public Const EDCToolTag As String = "EDC_PasswordTool"  ' a unique tool identification
  
  Sub CreateMenuPasswordTool()
  ' creates your custom menu, duplicate this procedure for each menu you want to create
    Dim cbm As CommandBarPopup, cbMenu As CommandBarPopup, cbSubMenu As CommandBarPopup
    On Error Resume Next
    Set cbm = GetEDCMenu(Application.CommandBars.ActiveMenuBar)  ' returns/creates the main menu
    On Error GoTo 0
    If cbm Is Nothing Then Exit Sub
    DeleteCommandBarControl Application.CommandBars.ActiveMenuBar, EDCToolTag  ' delete the custom menu if it already exists
    On Error Resume Next
    Set cbMenu = cbm.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
    On Error GoTo 0
    If cbMenu Is Nothing Then Exit Sub  ' could not create/find the menu
    With cbMenu
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "&Passord"
      Case Else
        .Caption = "&Password"
      End Select
      .Tag = EDCToolTag
      .BeginGroup = False
    End With
  
    'add a menuitem to the menu
  
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "Den &aktive arbeidsboken..."
      Case Else
        .Caption = "The &active workbook..."
      End Select
      .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!UnprotectInActiveWorkbook"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 225
    End With
  
    'add a menuitem to the menu
  
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "En &beskyttet arbeidsbok..."
      Case Else
        .Caption = "A &protected workbook..."
      End Select
      .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!OpenProtectedWB"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 23
    End With
  
    ' default menu code'
    ' add a menuitem to the menu
  
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
      .BeginGroup = True
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "&Hjelp..."
      Case Else
        .Caption = "&Help..."
      End Select
      .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!HelpThisWorkbookPasswordTool"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 49
    End With
  
    ' add a menuitem to the menu
  
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "&Om " & ThisWorkbook.Name & "..."
      Case Else
        .Caption = "&About " & ThisWorkbook.Name & "..."
      End Select
      .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!AboutThisWorkbookPasswordTool"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 487
    End With
  
    ' add a menuitem to the menu
  
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
      Select Case ICS
      Case 47
        .Caption = "&Lukk " & ThisWorkbook.Name
      Case Else
        .Caption = "&Close " & ThisWorkbook.Name
      End Select
      .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!CloseThisWorkbookPasswordTool"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 1088
    End With
  
    Set cbSubMenu = Nothing
    Set cbMenu = Nothing
  End Sub
  
  Private Sub RemoveThisMenuPasswordTool()  ' used by the menu to remove itself
    DeleteCommandBarControl Nothing, EDCToolTag
    DeleteEmptyEDCMenus
  End Sub
  Private Function GetEDCMenu(cb As CommandBar) As CommandBarPopup
  ' returns the main menu control
  
    Dim cbMenu As CommandBarPopup
    If cb Is Nothing Then Exit Function
    Set cbMenu = cb.FindControl(, , EDCMenuTag, True, True)
    If cbMenu Is Nothing Then
      On Error Resume Next
      Set cbMenu = cb.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
      On Error GoTo 0
    End If
    If Not cbMenu Is Nothing Then
      With cbMenu
        Select Case ICS
        Case 47
          .Caption = "&EDC"
          .TooltipText = "Verktøy fra Erlandsen Data Consulting"
        Case Else
          .Caption = "&EDC"
          .TooltipText = "Tools from Erlandsen Data Consulting"
        End Select
        .Tag = EDCMenuTag
        .BeginGroup = False
      End With
      Set GetEDCMenu = cbMenu
    End If
    Set cbMenu = Nothing
    End Function[*]Sub DeleteEmptyEDCMenus()
  
    ' deletes the main menu if it is empty
  
    Dim cb As CommandBar, cbm As CommandBarPopup
    Select Case ICS
    Case 47
      Application.StatusBar = "Rydder i menyene..."
    Case Else
      Application.StatusBar = "Cleaning menus..."
    End Select
    For Each cb In Application.CommandBars
      Set cbm = cb.FindControl(, , EDCMenuTag, False, True)
      If Not cbm Is Nothing Then
        If cbm.Controls.Count = 0 Then
          On Error Resume Next
          cbm.Delete
          On Error GoTo 0
        End If
      End If
    Next cb
    Set cb = Nothing
    Application.StatusBar = False
  End Sub
  
  Sub DeleteCommandBarControl(cb As CommandBar, strTag As String)
  ' deletes commandbar controls with a tag = strTag from cb
    Dim c As CommandBarControl
    If cb Is Nothing Then  ' delete ALL occurences
      Set c = Application.CommandBars.FindControl(, , strTag, False)
      Do While Not c Is Nothing
        On Error Resume Next
        c.Delete
        On Error GoTo 0
        Set c = Application.CommandBars.FindControl(, , strTag, False)
      Loop
    Else  ' delete from one commandbar
      Set c = cb.FindControl(, , strTag, False, True)
      Do While Not c Is Nothing
        On Error Resume Next
        c.Delete
        On Error GoTo 0
        Set c = cb.FindControl(, , strTag, False, True)
      Loop
    End If
    Set c = Nothing
  End Sub
  (Trích bài của anh Lê Văn Duyệt)


 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  <font color="red">Password phần II
  </font>  Mã:
  Private Function ICS() As Integer
    ICS = Application.International(xlCountrySetting)
  End Function
  
  Sub HelpThisWorkbookPasswordTool()
  ' displays help information if it exists, no editing necessary
    Dim HelpSheet As String
    Application.ScreenUpdating = False
    On Error GoTo NoHelp
    Select Case Application.International(xlCountrySetting)
    Case 1: HelpSheet = "Help"  ' english
    Case 47: HelpSheet = "Help"  ' could have been the norwegian edition...
    Case Else: HelpSheet = "Help"  ' unsupported
    End Select
    ThisWorkbook.Worksheets(HelpSheet).Copy
    With ActiveWindow
      .DisplayWorkbookTabs = False
      .DisplayHeadings = False
      .DisplayGridlines = False
    End With
    With ActiveSheet
      .EnableSelection = xlUnlockedCells
      .Protect
    End With
    ActiveWorkbook.Saved = True
    Application.ScreenUpdating = True
    Exit Sub
  NoHelp:
    AboutThisWorkbookPasswordTool
  End Sub
  
  Sub AboutThisWorkbookPasswordTool()
    Load frmAboutEDC
    frmAboutEDC.Show
    Unload frmAboutEDC
  End Sub
  
  Sub CloseThisWorkbookPasswordTool()
    On Error Resume Next
    ThisWorkbook.Close True
    On Error GoTo 0
  End Sub
  
  Sub ExpiredWorkbook()
  ' closes ThisWorkbook if Date>ExpirationDate
  ' presents an alert message if Date>ExpirationDate-32
    Dim ExpirationDate As Long
    ExpirationDate = DateSerial(2006, 7, 1)
    'Ngay het han la 01/07/2006 (dd/mm/yyyy)
    If CLng(Date) > ExpirationDate Then
      MsgBox "This workbook has expired!" & Chr(13) & Chr(13) & _
          "You can get an updated version at this website:" & Chr(13) & _
          "http://www.erlandsendata.no/", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
      ThisWorkbook.Close False
      End
    Else
      If CLng(Date) > ExpirationDate - 32 Then
        MsgBox "This workbook will expire on " & Format(ExpirationDate, "d. mmmm yyyy") & "!" & Chr(13) & Chr(13) & _
            "You can get an updated version at this website:" & Chr(13) & _
            "http://www.erlandsendata.no/", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
      End If
    End If
  End Sub
  
  Module Password
  ' Purpose: Remove passwords from a protected workbook
  ' Returns: An unprotected workbook/sheets
  ' ------------------------------------------------------------
  ' Author: Ole P. Erlandsen, ope@erlandsendata.no
  ' Company: Erlandsen Data Consulting, http://www.erlandsendata.no
  ' Revision History:
  ' 1998-12-05 OPE: Created.
  ' 2000-01-04 OPE: Edited.
  ' 2000-03-03 OPE: Edited.
  ' 2000-10-16 OPE: Edited.
  ' ------------------------------------------------------------
  Option Explicit
  
  Public atCountMrd As Long, atCount As Long
  Public FoundPassword() As String, fpCount As Integer
  Dim pwdBook As Workbook
  Dim StartTime As Double, LastSBmsg As Double
  
  Sub OpenProtectedWB()
    Load frmOpenProtectedWB
    frmOpenProtectedWB.Show
    Unload frmOpenProtectedWB
  End Sub
  
  Sub UnprotectInActiveWorkbook()
    Load frmProtectedWorkbook
    frmProtectedWorkbook.Show
    Unload frmProtectedWorkbook
  End Sub
  
  Sub FindWorkbookPasswords(TargetWB As Workbook, fWB As Boolean, _
               fSht As Boolean, fShtType As Integer)
    Dim i As Integer, pwd As String, SHT As Object, OK As Boolean, pwdTextFile As String
    Dim UseTextFile As Boolean
    ExpiredWorkbook
    If TargetWB Is Nothing Then Exit Sub
    If fShtType < 1 Or fShtType > 4 Then Exit Sub
    Application.ScreenUpdating = False
    atCountMrd = 0
    atCount = 0
    LastSBmsg = 0
    pwdTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "PasswordFile")
    UseTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "UsePasswordFile") = "1"
    StartTime = Now
    ' remove sharing password if necessary
    If TargetWB.MultiUserEditing Then  ' try to find the sharing password
      Application.DisplayAlerts = False
      pwd = ""
      If pwdTextFile <> "" And UseTextFile Then
        pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 4, TargetWB, Nothing)
      End If
      If Len(pwd) > 0 Then
        PresenterResultat "Workbook share password", pwd, False
      Else
        pwd = RemovePassWords(4, TargetWB, Nothing, "Searching for share password in " & TargetWB.Name & " : ")
        PresenterResultat "Workbook share password", pwd, True
      End If
      Application.DisplayAlerts = True
    End If
    If TargetWB.MultiUserEditing Then
      ' can't find the other passwords if the workbook is still shared
      AvsluttPresentasjon
      MsgBox "Can't find passwords in this shared workbook." & Chr(13) & _
          "Open the workbook with exclusive access and try again.", _
          vbExclamation, TargetWB.Name & " is a shared workbook!"
      Exit Sub
    End If
    If fWB Then  ' find workbook protection password
      If TestWorkbookPassword(TargetWB, "") = False Then
        pwd = TestFoundPasswords(2, TargetWB, Nothing)
        If Len(pwd) > 0 Then
          PresenterResultat TargetWB.Name, pwd, False
        Else  ' test passwords from the text file
          pwd = ""
          If pwdTextFile <> "" And UseTextFile Then
            pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 2, TargetWB, Nothing)
          End If
          If Len(pwd) > 0 Then
            PresenterResultat TargetWB.Name, pwd, False
          Else
            pwd = RemovePassWords(2, TargetWB, Nothing, "Searching for password in " & TargetWB.Name & " : ")
            PresenterResultat TargetWB.Name, pwd, True
          End If
        End If
      End If
    End If
    If fSht Then  ' find sheet protection passwords
      If fShtType = 2 Then  ' activesheet only
        SheetPasswordTest TargetWB.ActiveSheet, "Searching for password in " & TargetWB.ActiveSheet.Name & " (active sheet):", pwdTextFile
      Else  ' all sheets
        i = 0
        For Each SHT In TargetWB.Sheets
          i = i + 1
          SheetPasswordTest SHT, "Searching for password in " & SHT.Name & " (" & i & " of " & TargetWB.Sheets.Count & "): ", pwdTextFile
        Next SHT
        Set SHT = Nothing
      End If
    End If
    AvsluttPresentasjon
  End Sub
  
  Private Sub SheetPasswordTest(TargetSheet As Object, sbMsg As String, pwdTextFile As String)
  ' tester passord i et enkelt ark
    Dim pwd As String, UseTextFile As Boolean
    UseTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "UsePasswordFile") = "1"
    If ProtectedSheet(TargetSheet) Then
      pwd = TestFoundPasswords(3, TargetSheet.Parent, TargetSheet)
      If Len(pwd) > 0 Then
        PresenterResultat TargetSheet.Name, pwd, False
      Else  ' test passwords from the text file
        pwd = ""
        If pwdTextFile <> "" And UseTextFile Then
          pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 3, TargetSheet.Parent, TargetSheet)
        End If
        If Len(pwd) > 0 Then
          PresenterResultat TargetSheet.Name, pwd, False
        Else  ' test "all" passwords
          pwd = RemovePassWords(3, TargetSheet.Parent, TargetSheet, sbMsg)
          PresenterResultat TargetSheet.Name, pwd, True
        End If
      End If
    End If
  End Sub
  (Trích bài của anh Lê Văn Duyệt)

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Password phần III
  Mã:
  Private Function RemovePassWords(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object, sbMsg As String) As String
  ' pwType = 2 : fjerner passord fra arbeidsbøker
  ' pwType = 3 : fjerner passord fra ark
  ' pwType = 4 : fjerner delingspassord
    Const lowChr2 As Integer = 32
    Const highChr2 As Integer = 255
    Dim lowChr1 As Integer, highChr1 As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
    Dim m As Integer, N As Integer, o As Integer, p As Integer
    Dim pwFound As Boolean, pwText As String
    lowChr1 = 97  '33
    highChr1 = 98  ' 34
    RemovePassWords = ""
    'On Error Resume Next
    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
    On Error GoTo HandleESC
    Application.Calculation = xlManual
    Application.ScreenUpdating = False
    pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, "", sbMsg)
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr2 To highChr2
        pwText = Chr(i)
        pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1
        For j = lowChr2 To highChr2
          pwText = Chr(i) + Chr(j)
          pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1
          For k = lowChr2 To highChr2
            pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k)
            pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1
            For l = lowChr2 To highChr2
              pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l)
              pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
              If pwFound Then Exit For
            Next
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1
              For m = lowChr2 To highChr2
                pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m)
                pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
                If pwFound Then Exit For
              Next
              If pwFound Then Exit For
            Next
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1: For m = lowChr1 To highChr1
                For N = lowChr2 To highChr2
                  pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N)
                  pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
                  If pwFound Then Exit For
                Next
                If pwFound Then Exit For
              Next
              If pwFound Then Exit For
            Next
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1: For m = lowChr1 To highChr1: For N = lowChr1 To highChr1
                  For o = lowChr2 To highChr2
                    pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N) + Chr(o)
                    pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
                    If pwFound Then Exit For
                  Next
                  If pwFound Then Exit For
                Next
                If pwFound Then Exit For
              Next
              If pwFound Then Exit For
            Next
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    If Not pwFound Then
      For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1
              For m = lowChr1 To highChr1: For N = lowChr1 To highChr1: For o = lowChr1 To highChr1
                    For p = lowChr2 To highChr2
                      pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N) + Chr(o) + Chr(p)
                      pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
                      If pwFound Then Exit For
                    Next
                    If pwFound Then Exit For
                  Next
                  If pwFound Then Exit For
                Next
                If pwFound Then Exit For
              Next
              If pwFound Then Exit For
            Next
            If pwFound Then Exit For
          Next
          If pwFound Then Exit For
        Next
        If pwFound Then Exit For
      Next
    End If
    Application.StatusBar = False
    Application.Calculation = xlAutomatic
    If pwFound Then
      RemovePassWords = pwText
    End If
    Exit Function
  HandleESC:
    If Err = 18 Then AvsluttPresentasjon
  End Function
  (Trích bài của anh Lê Văn Duyệt)

 4. #4
  gamevui5k Guest
  Password phần IV

  Mã:
  Function TestPassword(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object, testPWD As String, sbMsg As String) As Boolean
  ' pwType= 2:Proteced workbook, 3:Protected sheet, 4:Share protection
  Dim OK As Boolean
  TestPassword = False
  If Now - LastSBmsg > 5 / 86400 Then
  Application.StatusBar = sbMsg & " Elapsed time: " & Format(Now - StartTime, "hh:mm:ss")
  LastSBmsg = Now
  End If
  atCount = atCount + 1
  If atCount = 1000000000 Then
  atCount = 0
  atCountMrd = atCountMrd + 1
  End If
  If pwType = 2 Then
  OK = TestWorkbookPassword(wb, testPWD)
  End If
  If pwType = 3 Then
  OK = TestSheetPassword(WBS, testPWD)
  End If
  If pwType = 4 Then
  OK = TestSharePassword(wb, testPWD)
  End If
  If OK Then ' a password is found
  fpCount = fpCount + 1
  ReDim Preserve FoundPassword(1 To fpCount)
  FoundPassword(fpCount) = testPWD
  End If
  TestPassword = OK
  End Function
  
  Private Function TestWorkbookPassword(wb As Workbook, testPWD As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  wb.Unprotect testPWD
  TestWorkbookPassword = Not (wb.ProtectStructure Or wb.ProtectWindows)
  On Error GoTo 0
  End Function
  
  Private Function TestSheetPassword(WBS As Object, testPWD As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  TestSheetPassword = False
  TestSheetPassword = WBS.Unprotect(testPWD)
  On Error GoTo 0
  End Function
  
  Private Function ProtectedSheet(WBS As Object) As Boolean
  ProtectedSheet = True
  On Error GoTo Beskyttet
  WBS.Unprotect Empty
  ProtectedSheet = False
  Beskyttet:
  On Error GoTo 0
  End Function
  
  Private Function TestSharePassword(wb As Workbook, testPWD As String) As Boolean
  ' assumes MultiUserEditing is enabled and ExclusiveAccess is granted
  ' recommended to turn off DisplayAlerts too
  On Error Resume Next
  wb.UnprotectSharing testPWD
  TestSharePassword = Not wb.MultiUserEditing
  On Error GoTo 0
  End Function
  
  Private Sub PresenterResultat(Beskriv As String, PassOrd As String, LagrePwd As Boolean)
  Dim pwdTextFile As String, LRN As Long
  If PassOrd = "" Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  On Error GoTo 0
  If pwdBook Is Nothing Then
  Application.StatusBar = "Creating report workbook..."
  Set pwdBook = Workbooks.Add
  Application.DisplayAlerts = False
  While pwdBook.Worksheets.Count > 1
  pwdBook.Worksheets(2).Delete
  Wend
  Application.DisplayAlerts = True
  If pwdBook.Worksheets.Count < 1 Then pwdBook.Worksheets.Add
  Application.StatusBar = False
  End If
  Application.StatusBar = "Writing password information..."
  With pwdBook.Worksheets(1)
  LRN = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
  .Cells(LRN, 1).Formula = Beskriv
  .Cells(LRN, 2).Formula = PassOrd
  .Cells(LRN, 3).Formula = CHRstring(PassOrd)
  .Cells(LRN, 4).Formula = AttemptCount
  .Cells(LRN, 4).NumberFormat = "#,##0"
  .Cells(LRN, 5).Formula = Format(Now - StartTime, "hh:mm:ss")
  End With
  If LagrePwd Then
  pwdTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "PasswordFile")
  SavePasswordToTextFile pwdTextFile, PassOrd
  End If
  Application.StatusBar = "Testing for next password..."
  End Sub
  
  Private Sub AvsluttPresentasjon()
  Application.StatusBar = False
  If pwdBook Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.StatusBar = "Formatting the result..."
  With pwdBook.Worksheets(1)
  .Range("A1").Formula = "Description:"
  .Range("B1").Formula = "Password:"
  .Range("C1").Formula = "Password ASCII Characters:"
  .Range("D1").Formula = "Total Attempts:"
  .Range("E1").Formula = "Elapsed Time:"
  .Range("A1:E1").Font.Bold = True
  .Columns("A:E").AutoFit
  .Range("A1").Select
  End With
  fpCount = 0
  Erase FoundPassword
  Application.StatusBar = False
  MsgBox "You can find the password details in the workbook named " & pwdBook.Name, vbInformation, "Password(s) found in " & AttemptCount & " attempts!"
  Set pwdBook = Nothing
  End Sub
  
  Private Function CHRstring(InputString As String) As String
  Dim i As Integer, tString As String
  tString = ""
  For i = 1 To Len(InputString)
  tString = tString & Asc(Mid(InputString, i, 1)) & " "
  Next i
  CHRstring = tString
  End Function
  
  Private Function AttemptCount() As String
  AttemptCount = ""
  On Error Resume Next
  If atCountMrd > 0 Then
  AttemptCount = atCountMrd & " " & Format(atCount, "000 000 000")
  Else
  AttemptCount = atCount
  End If
  End Function
  
  Private Function TestFoundPasswords(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object) As String
  Dim p As Integer, OK As Boolean
  TestFoundPasswords = ""
  OK = False
  p = 1
  Do While p <= fpCount And Not OK
  Select Case pwType
  Case 3
  OK = TestSheetPassword(WBS, FoundPassword(p))
  Case 2
  OK = TestWorkbookPassword(wb, FoundPassword(p))
  Case 4
  OK = TestSharePassword(wb, FoundPassword(p))
  End Select
  ' tell forsøket
  atCount = atCount + 1
  If atCount = 1000000000 Then
  atCount = 0
  atCountMrd = atCountMrd + 1
  End If
  If Not OK Then
  p = p + 1
  End If
  Loop
  If OK Then
  TestFoundPasswords = FoundPassword(p)
  End If
  End Function
  
  Module RegistrySettings, đây là các thủ tục và hàm mà các chương trình viết trên Excel thường sử dụng.
  ' macros written 2000-03-03 by Ole P. Erlandsen, ope@edc.bizhosting.com
  Option Explicit
  
  Sub WriteToRegistry(AppName As String, Section As String, Key As String, Setting As String)
  ' saves information in the Registry to
  ' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AppName
  On Error Resume Next
  SaveSetting AppName, Section, Key, Setting
  On Error GoTo 0
  End Sub
  
  Function ReadFromRegistry(AppName As String, Section As String, Key As String) As String
  ' reads information in the Registry from
  ' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AppName
  ReadFromRegistry = ""
  On Error Resume Next
  ReadFromRegistry = GetSetting(AppName, Section, Key, "")
  On Error GoTo 0
  End Function
  
  Sub DeleteFromRegistry(AppName As String, Section As String)
  ' deletes information in the Registry from
  ' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AppName\Section
  On Error Resume Next
  DeleteSetting AppName, Section ' delete one section
  On Error GoTo 0
  End Sub
  
  Module TextFilePassWords,
  ' Purpose: Unprotect a workbook with passwords from a text file
  ' Returns:
  ' ------------------------------------------------------------
  ' Author: Ole P. Erlandsen, ope@erlandsendata.no
  ' Company: Erlandsen Data Consulting, http://www.erlandsendata.no
  ' Revision History:
  ' 2000-03-03 OPE: Created.
  ' 2000-10-16 OPE: Edited.
  ' ------------------------------------------------------------
  Option Explicit
  
  Function TestPasswordsFromTextFile(PassWordFile As String, _
  pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object) As String
  Dim fn As Integer, pwd As String, OK As Boolean
  TestPasswordsFromTextFile = ""
  If Dir(PassWordFile) = "" Then Exit Function ' file not found
  fn = FreeFile()
  Open PassWordFile For Input Access Read Lock Write As #fn
  OK = False
  While Not EOF(fn) And Not OK
  Line Input #fn, pwd ' les en linje fra tekstfilen
  If Len(pwd) > 0 Then
  OK = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwd, "Testing passwords from " & PassWordFile & "...")
  End If
  Wend
  Close #fn
  If OK Then TestPasswordsFromTextFile = pwd
  End Function
  
  Sub SavePasswordToTextFile(PassWordFile As String, pwd As String)
  Dim fn As Integer
  fn = FreeFile()
  On Error Resume Next
  Open PassWordFile For Append Access Write Lock Write As #fn
  Print #fn, pwd ' skriv passordet til filen
  Close #fn
  On Error GoTo 0
  End Sub

  Và cuối cùng một điều quan trọng là, khi chương trình báo cho bạn biết password thì bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bạn sẽ tự hỏi, đây không phải là password của tôi ?! Các bạn hãy tìm hiểu và sẽ khám phá ra một điều gì đó.


  Chúc các bạn thích thú ! Và đang mong chờ sự khám phá của các bạn.

  Lê Văn Duyệt.
  levanduyet@yahoo.com

 5. #5
  TranElly Guest
  Theo mình, lỡ có quên pass thì phần mềm phá khóa có nhiều (nhưng cũng hơi buồn!!), chạy 1 giây ra hết. Bao chương trình với bao nhiêu công sức đều phơi code hết. Mình cũng học được từ các ứng dụng VBA phá khóa mà [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]

 6. #6
  niemtin259 Guest
  Các phần mềm bẻ khóa và đoạn code ở trên chỉ có tác dụng mở những khóa "bình thường". Đoạn code của secret có 3 thuật toán, một là bỏ phần shareworksheet, hai là dò tìm trong list password có sẵn, ba là dò từng chữ một.

  Các phần mềm bẻ khóa như bạn phantuhuong đề cập cũng hoạt động dựa trên nguyên tắc này.

  Như đã nói ở trên, các loại thuật toán này gần như bó tay trước những password chuyên nghiệp, i.e. phải trên 8 ký tự, ít nhât 1 chữ hoa, ít nhất một ký tự wildcard...

 7. #7
  muabui Guest
  Trích dẫn Gửi bởi workman
  Như đã nói ở trên, các loại thuật toán này gần như bó tay trước những password chuyên nghiệp, i.e. phải trên 8 ký tự, ít nhât 1 chữ hoa, ít nhất một ký tự wildcard...
  Thật sự ra, có "khóa" phải có "mở". Vấn đề chỉ là thời gian và thủ thuật mà thôi.
  Phần code trên chỉ là gở pw của mình tạo ra và chỉ là đối phó với những "người ngay".
  Thân,

  Lê Văn Duyệt

 8. #8
  minhthu1987 Guest
  Tôi đã thử pass trong VBA với trên 20 ký tự, toàn ký tự lằng nhằng như $!@,... nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khoảng 1 giây là ra hết. Cậu minhtu còn phát hiện ra cách pass trong VBA mà không cần phần mềm phá khoá mà vẫn mở được.

  Đành chịu vậy [IMG]images/smilies/cry.gif[/IMG]

 9. #9
  aukid411 Guest
  Chào các pác, e mới gia nhập diễn đàn của mình. Các pác viết chương trình hay thật,nhưng e ko biết đưa code các pác viết vào excel để chạy, các pác chỉ e với. Hiện e đang có 1 file .xla dùng để remove pass protect workbook va sheet, không cần biết pass dài bao nhiêu kí tự, dùng rất hay, e xin gửi đến các pác coi như lễ ra mắt vậy, xin các pác cho ý kiến. Mong sau này có thể thọ giáo ở các pác nhiều hơn nữa.

  quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau

 10. #10
  tuanpin174 Guest
  chào bạn bigstream cho mình hỏi file đó mình dùng nó làm sao vậy bạn, minh đã giải nén rồi nhưng sao mà nó không mở được.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •