Mình có thực hiện thủ tục xuất Text từ Autocad sang excel đã ok
nhưng có vấn đề về căn chỉnh text xuất ra (căn chỉnh giữa dòng) cú pháp VBA cad như sau:

Mã:
'Khai bao thu vien dong
Public ExApp As Object
Public sht As Object
Public wkb As Object
'dinh dang van ban
sht.Range("A1:P1000").HorizontalAlignment = xlCenter
sht.Range("A1:P1000").VerticalAlignment = xlCenter
Sang excel thủ tục trên không có tác dụng.Nguyên nhân: do bắt buộc phải tham chiếu thư viện Excel cần sử dụng. Nhưng do mình khai báo Object nên cần cách khắc phục lỗi trên ?
Mọi người có góp ý gì để mình thực hiện được
Cám ơn !