Các bạn cho mình hỏi cách tạo COM Add-In cho Excel từ VB 6.0.
Hoặc các tài liệu về vấn đề này! Thanks!