Tôi có bài tóan về chia như sau:
+ Tôi và 2 người bạn gồm 3 (bên cho) người ủng hộ 4 em thiếu nhi tổng cộng số kẹo cho là 100 theo chi tiết.
- C01: 20
- C02: 30
- C03: 50
+ Cùng chia cho 4 em thiếu nhi (bên nhận) với sl không đều nhau và các em đã nhận theo chi tiết.
- N01: 40
- N02: 36
- N03: 5
- N04: 19
Nhờ các bác làm giúp hộ thuật giải về chia thế nào mà phân bổ số kẹo bên cho -> bên nhận, cụ thể như sau:
- C01/N01: 20*40/100; C01/N02: 5*40/100 ... (bình quân)
- C01/N01: 20; C02/N01: 20...
Cụ thể theo file, tôi có làm bài tóan phân bổ đều nhưng không xử lý được số lẻ.
Rất cám ơn, nếu được cho xin cách bằng VBA, vì số người cho và số người nhận thay đổi chỉ tuân thủ nguyên tắc là TS cho = TS nhận.
Đang cần khá gấp. Xin cám ơn nhiều!
Bài tóan này cũng giống như dạng bài tóan kế tóan nhiều nợ và nhiều có như ví dụ:
N641: 50; N642: 35: N621: 15; N627: 20
C111: 20: C141: 45: C331:55
Vậy làm sao chia lại theo cặp TK Nợ-Có: tiền
Không quan tâm là chi từ nguồn nào miễn sao khớp thôi. Bài tóan chữa cháy.