Mình muốn làm một macros giống như trong file Biểu mẫu phía dưới để làm một danh sách khác thì làm như thế nào. Mong mọi người giúp đỡ.... Thank ... ?.[IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG]

Link file: http://upfile.vn/xgGgMqBm7aBt/683-copy-xls.html