Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Sửa Macro dọc số tiền bằng chữ

 1. #1
  bookseo007 Guest

 2. #2
  inxiseo Guest
  Trích dẫn Gửi bởi duynhat84
  Nhờ các Anh, Chi sửa gùm Macro dọc số tiền bằng chữ sao cho nó viết chữ hoa đầu câu
  Em cảm ơn nhiều
  Em gửi file kèm theo
  Bạn tham khảo hàm của anh Huuthang_Bd áp dụng cho cả 3 font chữ

  Mã:
  Function DocSo(Number, Font, Optional USD As Boolean = False) As String
  Dim MyArray, Tam
  Dim Str As String, Str1 As String, Chan As String
  Str = Format(Fix(Abs(Number)), "000000000000000000")
  Select Case Font
    Case 1
    If USD Then
      MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ", ChrW(272) & "ô la M" & ChrW(7929) & " ", "và ", "cent ")
    Else
      MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ", ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng ", "và ", "xu ")
    End If
    Chan = " ch" & ChrW(7861) & "n "
  Case 2
    If USD Then
      MyArray = Array("khoâng ", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "tyû, ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "", "traêm ", "möôi ", "khoâng möôi khoâng ", "khoâng möôi", "leû", "möôi khoâng", "möôi", "möôi naêm", "möôi laêm", "moät möôi", "möôøi", "möôi moät", "möôi moát", "AÂm ", "Ñoâ la Myõ ", "vaø ", "cent ")
    Else
      MyArray = Array("khoâng ", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "tyû, ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "", "traêm ", "möôi ", "khoâng möôi khoâng ", "khoâng möôi", "leû", "möôi khoâng", "möôi", "möôi naêm", "möôi laêm", "moät möôi", "möôøi", "möôi moät", "möôi moát", "AÂm ", "ñoàng ", "vaø ", "xu ")
    End If
    Chan = " chaün "
  Case 3
    If USD Then
      MyArray = Array("kh«ng ", "mét ", "hai ", "ba ", "bèn ", "n¨m ", "s¸u ", "b¶y ", "t¸m ", "chÝn ", "triÖu, ", "ngµn, ", "tû, ", "triÖu, ", "ngµn, ", "", "tr¨m ", "m­¬i ", "kh«ng m­¬i kh«ng ", "kh«ng m­¬i", "lÎ", "m­¬i kh«ng", "m­¬i", "m­¬i n¨m", "m­¬i l¨m", "mét m­¬i", "m­êi", "m­¬i mét", "m­¬i mèt", "¢m ", "§« la Mü ", "vµ ", "cent ")
    Else
      MyArray = Array("kh«ng ", "mét ", "hai ", "ba ", "bèn ", "n¨m ", "s¸u ", "b¶y ", "t¸m ", "chÝn ", "triÖu, ", "ngµn, ", "tû, ", "triÖu, ", "ngµn, ", "", "tr¨m ", "m­¬i ", "kh«ng m­¬i kh«ng ", "kh«ng m­¬i", "lÎ", "m­¬i kh«ng", "m­¬i", "m­¬i n¨m", "m­¬i l¨m", "mét m­¬i", "m­êi", "m­¬i mét", "m­¬i mèt", "¢m ", "®ång ", "vµ ", "xu ")
    End If
    Chan = " ch½n "
  End Select
  If Number = 0 Then
    DocSo = MyArray(0)
  Else
    DocSo = ""
  End If
  For i = 1 To Len(Str)
    If Left(Str, i) <> 0 And Mid(Str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
      DocSo = DocSo & MyArray(Mid(Str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
    ElseIf i = 9 And Mid(Str, 7, 3) = 0 And Left(Str, 6) <> 0 Then
      DocSo = DocSo & MyArray(12)
    End If
  Next
  DocSo = IIf(Number = 0, MyArray(0) & MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> 0, DocSo & MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> 0 And Fix(Number) <> Round(Number, 2), MyArray(31), "") & IIf(Fix(Number) <> Round(Number, 2), IIf(Round(Abs(Number - Fix(Number)), 2) < 0.1, "", MyArray(Left(Right(Format(Abs(Number), "#.00"), 2), 1)) & MyArray(17)) & MyArray(Right(Format(Number, "#.00"), 1)) & MyArray(32), "")
  DocSo = Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSo, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)), ", " & MyArray(30), " " & MyArray(30)))
  If Number < 0 Then
    DocSo = MyArray(29) & DocSo
  End If
    If Number / 1000 - Int(Number / 1000) > 0 Then
     DocSo = UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & "."
    Else
     DocSo = UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & Chan & "."
    End If
  End Function

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Nếu muốn chữ đầu viết hoa thì cách đơn giản là bạn nên sử dụng phần mềm đổi chữ ra số, sau đó tại dòng muốn đọc thành chữ bạn gõ lệnh như sau: =VND(...) & " đồng chẳn " rồi Enter là được. Ở (...) bạn nhấp chọn vào ô có chứa số tiền bằng số nhé. Chúc thành công!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •