Các a, c cho e hỏi, nếu e có 1 bảng kê xuất như trong file. Em muốn tính tổng của các phụ tùng theo các tháng đã xuất. Nhưng nếu phụ tùng tháng nào tồn bằng 0, hay các phụ tùng ít dùng thì sang tháng sau sẽ xóa tên phụ tùng ấy ra khỏi bảng.