mình thấy ngân hàng tính lãi theo tháng; tháng 30 ngày; tháng 31 ngày mà; như bảng tính tính các tháng đều có 30 ngày vậy tháng có 31 ngày lại phải tính them ah ban