Chào diễn đàn
- Xin các Pro giúp đỡ cách khóa file excel bằng cách giới hạn thời gian sử dụng
VD: Cho phép sử dụng Từ ngày 1 đến ngày 5/5/2016 quá thời gian trên sẽ không mở được file