Ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội đã ban hành quyết định số 7414/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội căn cứ theo thông tư số 01/2015/TT-BXD và đã được cập nhật trong phần mềm Dự toán F1, các bước thực hiện như sau:

1. Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu ở bảng “công trình”, bạn chọn bảng “Nhân công” rồi nhấn vào nút “Tính lương nhân công”:
Đính kèm 157786
2. Chọn quyết định 7414/QĐ-UBND/ chọn khu vực/ áp giá hiện tại:
Đính kèm 157787
3. Xem kết quả tại bảng “Nhân công”:
Đính kèm 157788