Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thực hiện theo quy định của Thông tư 08/2016/TT-BTC, Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật để cho mọi người được sử dụng kịp thời, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: mở bảng “thanh toán theo khối lượng hoàn thành” ở nút ba dấu gạch cuối thanh công cụ dưới màn hình
Đính kèm 156706
Bước 2: chọn mẫu thông tư trong danh sách mẫu (có đủ thông tư 86/2011, 28/2012 và 86/2016)
Đính kèm 156707
Bước 3: lấy danh sách công tác làm thanh toán từ bảng “công trình”
Đính kèm 156708Đính kèm 156708
Bước 4: chọn công tác bằng dấu tích chọn
Đính kèm 156709
Bước 5: kết quả tự động được tính toán
Đính kèm 156710
Liên hệ : Miss Hoa 0946857310
http://dutoanf1.com/huong-dan-thuc-hien-viec-ap-dung-thong-tu-so-082016tt-btc-trong-phan-mem-du-toan-f1-3.html

——