Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18

Chủ đề: Sử dụng hàm SELECT.... INNER JOIN thay cho hàm INSERT

 1. #1
  anhvanit Guest

  Sử dụng hàm SELECT.... INNER JOIN thay cho hàm INSERT

  Do mình phải sử dụng hàm LEFT JOIN nên mình phải sử dụng hàm SELECT thay thế cho hàm INSERT... VALUES như ví dụ dưới đây. Mọi người có thể giúp mình sửa hàm INSERT...VALUES của ví dụ trên thành hàm SELECT có sử dụng INNER JOIN không? Do mình cũng muốn mặt hàng đó đã được insert lần đầu thì tạo mới với field No có định dạng Number thì No = 1 thì khi viết bằng hàm SELECT thì làm sao mà mình viết được?


  Mã:
  Private Sub cmdExcute_Click()
  CommonDialog1.Filter = "(Microsoft Excel Workbook)|*.xls*"
  CommonDialog1.ShowOpen
  tb_upload.Text = CommonDialog1.FileName
  End Sub
  
  Private Sub cmdUpload_Click()
  'On Error Resume Next
  Dim ex As New Excel.Application
  Dim wb As Excel.Workbook
  Dim ws As Excel.Worksheet
  Dim i As Long: i = 1
  Dim con As New ADODB.Connection
  Dim con1 As New ADODB.Connection
  
  con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\TEST2.mdb;Persist Security Info=False"
  con1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\TEST2.mdb;Persist Security Info=False"
  Set wb = ex.Workbooks.Open(tb_upload.Text, , True)
  Set ws = wb.Worksheets(1)
  Call dbConnection
  Set cmd = New ADODB.Command
  Set cmd.ActiveConnection = cnn
  
  Do: i = i + 1
  cmd.CommandText = "SELECT MAX([No]) as MaxField FROM SV Where MSSV = '" & ws.Range("C" & i) & "'"""
  Set rs = cmd.Execute()
  If rs.RecordCount > 0 And rs("MaxField") <> Empty Then
  Dim sql, sql1 As String
  sql1 = "UPDATE SV SET Status = 0 WHERE MSSV = '" & ws.Range("C" & i)
  con.Open sql1
  sql = "INSERT INTO SV([No],MSSV,MaLop,Ho,Ten,HanhKiem,[User],Status,[Date]) VALUES ('" & rs("MaxField") + 1 & "','" & ws.Range("C" & i).Value & "','" & ws.Range("A" & i).Value & "','" & ws.Range("D" & i).Value & "','" & ws.Range("E" & i).Value & "','" & ws.Range("F" & i).Value & "','" & tenUser & "','" & "-1" & "','" & NgayGioDangNhap & "')"
  MsgBox con
  con.Open sql
  
  Else
  con.Execute "INSERT INTO SV(No,MSSV,MaLop,Ho,Ten,HanhKiem,[User],Status,[Date]) VALUES (1,'" & ws.Range("C" & i).Value & "','" & ws.Range("A" & i).Value & "','" & ws.Range("D" & i).Value & "','" & ws.Range("E" & i).Value & "','" & ws.Range("F" & i).Value & "','" & tenUser & "','" & "-1" & "','" & NgayGioDangNhap & "')"
  con1.Execute "INSERT INTO Lop(MaLop,TenLop) VALUES ('" & ws.Range("A" & i).Value & "', '" & ws.Range("B" & i).Value & "')"
  End If
  Loop Until ws.Range("A" & (i + 1)) = Empty
  ex.Quit
  Set ex = Nothing
  con.Close
  con1.Close
  End Sub

 2. #2
  comhopgiare Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Mình giải nén được bình thường mà.
  Thì tùy bạn vậy, máy mình không giải nén được thì mình nói không giải nén được, vậy để các thành viên khác giải nén được giúp bạn nhé.
  <div class="size_fullsize"></div>

 3. #3
  giangitnguyen Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Hai Lúa Miền Tây
  Thì tùy bạn vậy, máy mình không giải nén được thì mình nói không giải nén được, vậy để các thành viên khác giải nén được giúp bạn nhé.
  Máy mình cũng báo lỗi y chang

 4. #4
  nttgroup Guest
  Mình đã upload lại database. Mong mọi người giúp đỡ.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Mình đã upload lại database. Mong mọi người giúp đỡ.
  Cái Form Test1 của bạn ở đâu rồi?

 6. #6
  mrjackhero Guest
  Mình gửi lại database nha.

 7. #7
  autoford Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Mình gửi lại database nha.
  Bạn đã chèn rồi còn gì, bạn nói join mình cũng chẳng biết join giữa cái gì với cái gì?
  Thôi thì tôi chỉnh code của bạn lại cho nó chạy thôi.

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: sql; toolbar: false;">Private Sub cmdUpload_Click()
  'On Error Resume Next
  Dim ex As New Excel.Application
  Dim wb As Excel.Workbook
  Dim ws As Excel.Worksheet
  Dim i As Long: i = 1
  Dim con As New ADODB.Connection
  Dim con1 As New ADODB.Connection

  con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\TEST2.mdb;Persist Security Info=False"
  con1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\TEST2.mdb;Persist Security Info=False"
  Set wb = ex.Workbooks.Open(tb_upload.Text, , True)
  Set ws = wb.Worksheets(1)
  Call dbConnection
  Set cmd = New ADODB.Command
  Set cmd.ActiveConnection = cnn

  Do: i = i + 1
  cmd.CommandText = "SELECT MAX([No]) as MaxField FROM SV Where MSSV = '" & ws.Range("C" & i) & "'"
  Set rs = cmd.Execute()
  If rs.RecordCount > 0 And rs("MaxField") <> Empty Then
  Dim sql, sql1 As String
  sql1 = "UPDATE SV SET Status = 0 WHERE MSSV = '" & ws.Range("C" & i) & "'"
  con.Execute sql1
  sql = "INSERT INTO SV([No],MSSV,MaLop,Ho,Ten,HanhKiem,[User],Status,[Date]) VALUES ('" & rs("MaxField") + 1 & "','" & ws.Range("C" & i).Value & "','" & ws.Range("A" & i).Value & "','" & ws.Range("D" & i).Value & "','" & ws.Range("E" & i).Value & "','" & ws.Range("F" & i).Value & "','" & tenUser & "','" & "-1" & "','" & NgayGioDangNhap & "')"
  MsgBox con
  con.Execute sql

  Else
  con.Execute "INSERT INTO SV(No,MSSV,MaLop,Ho,Ten,HanhKiem,[User],Status,[Date]) VALUES (1,'" & ws.Range("C" & i).Value & "','" & ws.Range("A" & i).Value & "','" & ws.Range("D" & i).Value & "','" & ws.Range("E" & i).Value & "','" & ws.Range("F" & i).Value & "','" & tenUser & "','" & "-1" & "','" & NgayGioDangNhap & "')"
  con1.Execute "INSERT INTO Lop(MaLop,TenLop) VALUES ('" & ws.Range("A" & i).Value & "', '" & ws.Range("B" & i).Value & "')"
  End If
  Loop Until ws.Range("A" & (i + 1)) = Empty
  ex.Quit
  Set ex = Nothing
  con.Close
  con1.Close
  End Sub

  </pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

 8. #8
  hoanggiang212 Guest
  Do mình đang update dữ liệu ở khoá chính như là MaLop = 0 thì chương trình không update được dữ liệu nên mình phải sử dụng hàm SELECT để update tất cả dữ liệu bất kể dữ liệu có bằng 0 hay không. Mọi người có thể sửa lại dùm mình từ hàm INSERT sang hàm SELECT với cấu trúc như trên được không?

 9. #9
  vipkongtu Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Do mình phải sử dụng hàm LEFT JOIN nên mình phải sử dụng hàm SELECT thay thế cho hàm INSERT... VALUES như ví dụ dưới đây. Mọi người có thể giúp mình sửa hàm INSERT...VALUES của ví dụ trên thành hàm SELECT có sử dụng INNER JOIN không? Do mình cũng muốn mặt hàng đó đã được insert lần đầu thì tạo mới với field No có định dạng Number thì No = 1 thì khi viết bằng hàm SELECT thì làm sao mà mình viết được?


  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  File bạn gửi không giải nén được.

 10. #10
  vnsecret Guest
  Mình giải nén được bình thường mà.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •