Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: Sử dụng hàm SELECT.... INNER JOIN thay cho hàm INSERT

 1. #11
  1aido Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Do mình đang update dữ liệu ở khoá chính như là MaLop = 0 thì chương trình không update được dữ liệu nên mình phải sử dụng hàm SELECT để update tất cả dữ liệu bất kể dữ liệu có bằng 0 hay không. Mọi người có thể sửa lại dùm mình từ hàm INSERT sang hàm SELECT với cấu trúc như trên được không?
  Có phải ý bạn muốn chèn toàn bộ dữ liệu của sheet1 ở Excel vào table SV bên Access?

 2. #12
  modskinlol Guest
  Đúng vậy mình muốn chèn toàn bộ dữ liệu nhưng dùng hàm INSERT thì dữ liệu = 0 thì nó không update được nên phải dùng hàm SELECT .... INNER JOIN.

 3. #13
  MOCTOURIST@GMAIL.COM Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Đúng vậy mình muốn chèn toàn bộ dữ liệu nhưng dùng hàm INSERT thì dữ liệu = 0 thì nó không update được nên phải dùng hàm SELECT .... INNER JOIN.
  Gợi ý cho bạn:
  - Select những cột trong file Excel cần import vào table SV chừa những field mà trong table SV không có đưa vào bảng SV.
  - Cập nhật lại cột Status vừa cập nhật là True, ngược lại những record có rồi thì cho là False.
  - Cập nhật lại cột số [No] vừa import vào table SV = Max([No])+1

  Như vậy dùng cách này hoàn toàn không có Join và không có vòng lặp nào và điều quan trọng là không cần mở file Excel làm giảm tốc độ khi truy vấn dữ liệu.

 4. #14
  trinhhiep.camera Guest
  Select những cột trong file Excel cần import vào table SV chừa những field mà trong table SV không có đưa vào bảng SV. => Do mình viết sang hàm SELECT thì làm sao chương trình hiểu SELECT ws.Range("A" & i).Select ???
  Cập nhật lại cột Status vừa cập nhật là True, ngược lại những record có rồi thì cho là False. => Vậy khi viết bằng SELECT chương trình có hiểu như khi viết bằng hàm INSERT ????
  Cập nhật lại cột số [No] vừa import vào table SV = Max([No])+1 => Vậy khi viết bằng SELECT Max([No]) +1 như thế nào ?????

 5. #15
  Sơn Tùng Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanbaoquan1x
  Select những cột trong file Excel cần import vào table SV chừa những field mà trong table SV không có đưa vào bảng SV. => Do mình viết sang hàm SELECT thì làm sao chương trình hiểu SELECT ws.Range("A" & i).Select ???
  Cập nhật lại cột Status vừa cập nhật là True, ngược lại những record có rồi thì cho là False. => Vậy khi viết bằng SELECT chương trình có hiểu như khi viết bằng hàm INSERT ????
  Cập nhật lại cột số [No] vừa import vào table SV = Max([No])+1 => Vậy khi viết bằng SELECT Max([No]) +1 như thế nào ?????
  Thôi tôi làm cho bạn luôn, lưu ý là tôi làm trên file Excel 2003, bạn nên chuyển đổi file SV1.xlsx sang SV1.xls nhé.

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: sql; toolbar: false;">Private Sub Command1_Click()
  Dim con As New ADODB.Connection
  Dim rs As New ADODB.Recordset
  Dim maxNumber As Long
  With con
  .Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\TEST2.mdb;Persist Security Info=False"
  .Execute "INSERT INTO [SV] " & _
  "SELECT MaLop,MSSV,Ho,Ten,HanhKiem,'" & tenUser & "' as [User],'" & NgayGioDangNhap & "' as [Date], -1 as Status " & _
  "FROM `EXCEL 8.0;Database=" & App.Path & "\SV1.xls`.[Sheet1$A1:F9]"
  .Execute "UPDATE SV SET Status =0 WHERE [No]<>0"
  rs.Open "SELECT MAX([No]) as MaxField FROM SV ", con
  maxNumber = rs!MaxField + 1
  .Execute "UPDATE SV SET [No]=" & maxNumber & " WHERE [No]=0"
  rs.Close
  .Close
  End With

  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

  P/s: Bạn hỏi người ta mà y như ra lệnh cho người ta làm vậy.

 6. #16
  Đừng Béo Nữa Guest
  Có cách nào nhập liệu ở excel rồi lưu dữ liệu ở SQL server 2005 không?

 7. #17
  lamtolinh Guest
  Trích dẫn Gửi bởi quochung2005
  Có cách nào nhập liệu ở excel rồi lưu dữ liệu ở SQL server 2005 không?
  CÂu trả lời là hoàn toàn có thể được.

 8. #18
  sangame Guest
  Excel kết hợp với SQL server thì rất hay, dữ liệu ngày một nhiều nếu excel lên tầm 20.000 dòng thì việc truy vấn và lưu file có thể rất chậm, nhờ mấy cao thủ viết để tương tác SQL Server + excel thì quá tốt, như excel + access vậy. mong nhận được tin sớm

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •