Mình muốn đưa kết quả ở bảng trên xuống bảng dưới tương ứng để nó tự check thì phải làm như nào

<font color="#000000">Tiện cho mình hỏi có có cách để chọn nhiều phiếu bằng check box rồi tự in phiếu lần lượt không
</font>
Hoặc là tích vào ô đó nó tự paste giá trị ô đó sang 1 form khác
Thêm 1 vấn đề nữa combo box chỉ cho phép 20 giá trị , thế những giá trị sau của nó muốn đếm phải làm như nào