Mình có một file danh sách sv, minh muốn khi mình nhập vào một mã số sv vào một cột, nếu mã sv đó có trong danh sách nó sẽ hiện tên hoặc mã sv lên cột khac, nếu mã sv đó không có trong danh sách nó sẽ thong báo không có. Nhờ mọi người giúp đỡ. (nếu mã sv chắc số thì mình dã làm được, nhưng mã số có cả chữ mình làm mãi không ra, mọi người giúp mình nha, càng rõ ràng càng tốt, nếu có cả hàm thì hay biết mấy, cảm ơn mọi người). Có fille đính kèm nhé.