Em có File TD VT BTS gồm các sheet như sau:
INPUT1: Dùng để nhập số lượng từng loại vật tư cần xuất cho đúng theo mã trạm ở cột B
XK PTBTS-AC: Phiếu xuất kho cho trạm đã nhập ở INPUT1.
Nếu em cứ coppy từng trạm 1 ở INPUT1 và tạo từng phiếu cho sheet XK PTBTS-AC thì lâu quá.
Nhờ các anh chị giúp em chỉ nhập đầy đủ thông tin từng trạm ở sheet INPUT1 thì phiếu sẽ tạo ở sheet XK PTBTS-AC.
Lưu ý giúp em là mỗi trạm 1 phiếu. Thank các anh chị đã quan tâm!