1. Bỏ qua phần chọn sheet xuất file mà luôn chọn sheet Print để xuất. => Xuất ra file dạng "xls" nhưng khi em mở cứ có báo là định dạng file ko phù hợp.
2. Lưu file vào địa chỉ với điều kiện:
+ Nếu Trial No bắt đầu là TB ( ví dụ TB15-101) thì lưu thành TB15-101.xls và vào thư mục "TB"
+ Nếu Trial No bắt đầu là HP ( ví dụ HP15-101) thì lưu thành HP15-101.xls và vào thư mục "HP"
3. Tự động tạo HYPERLINK tới file theo Trial No. Ví dụ TB15-101 thì tạo HYPERLINK tới file TB15-101.xls