Tớ không biết nhiều về cel nên muốn nhờ bạn lập luôn cái nhu kiểu các phần mền nội suy
nhập các dữ liệu đã biết thì lập tức suy ra số cần tìm mà. Giúp mình đi
Chào