Mình gửi lên tập tin access gửi được nội dung mail nhưng không thông qua outlook, nhưng chưa thể đính kèm tập tin khi gửi, nhờ anh, chi chỉ giúp
http://www.mediafire.com/download/f0...d/sendmail.mdb