ai giúp tôi lập from nhập số liệu file excel này với. Mình mù tịt về món này nên rất mong các ban giúp đỡ. nội dung nhập đại loại như sau: sheet - ngày tháng - số xe - ca. mail cua mình la phuonngansd2@gmail.com