giúp mình với , khẩn cấp .chú thích trong bản Excel . THANKS.