Mấy bạn giúp dùm mình với, làm sao có thể dùng hàm vlookup khi giá trị dò tìm là 1 khoảng thế này.
Đề yêu cầu: Phụ Cấp = HS Phụ cấp * Lương. HS Phụ cấp được cho trong bảng hệ số phụ cấp