Em có 1 file excel bao gồm 1 cột tên tuổi và một cột tuổi. Em dùng filter để lọc tuổi theo 1 giá trị lớn hơn (hoặc nhỏ hơn, hoặc bằng..) giá trị một ô trong bảng tính. Để khi mình thay đổi giá trị ô đó thì filter tự động lọc theo. Em xin chân thành cám ơn