1. Mọi người chỉ giúp mình công thức này với: Mình muốn tính Cột Số tiền đóng
Nếu Cột H>=70% thì giá trị bằng 434700
Nếu Cột H>=60% thì giá trị bằng 372600
Nếu Cột H>=50% thì giá trị bằng 310500
Nếu Cột H>=40% thì giá trị bằng 248400
Nếu Cột H>=25% thì Cột J*4,5%*9*25%
Nếu Cột H>=20% thì Cột J*4,5%*9*20%
2. Ở sheet D03-TS mình muốn lấy các giá trị tương ứng với các cột từ sheets Dữ liệu sang thì làm công thức thế nào.
Mọi người giúp mình với! Cảm ơn nhiều @!!!