mình chen file pdf trong insert object , sau khi chen xong nó hiện EMBED package , nhu vay là sau vay moi người