Cho mình hỏi đoạn code này với: Trước tìm hiểu và làm thử sau đó lưu lại đoạn code này nhưng bây giờ sử dụng đến không chạy được. Mình muốn tự động ẩn dòng không chứa dữ liệu phụ thuộc tài khoản nhập vào tại ô E7 và câu lệnh mà trước đây mình đã làm như sau:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$E$7" Then
Range("D9").Select
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
End If
End Sub