Em có một file excel có 18 sheet gồm:
17 sheet đặt tên như sau: sheet_01, sheet_02, ...., sheet_17.
Tại sheet 18 em đặt tên là: Total.
Tại sheet Total, cột A có công thức như sau:
A1=sheet_01!Z111
A2=sheet_02!Z111
.................
A17=sheet_17!Z111

Nhưng làm như thế sẽ mất thời gian để sửa cột A2 có công thức sheet_01!Z111 thành sheet_02!Z111. Vậy cho em hỏi có công thức nào mà không cần sửa mà cột A2 vẫn = sheet_02!Z111. Tức là chỉ đổi tên sheet_01 thành sheet_02 mà !Z111 vẫn giữ nguyên.