Dear cac ban....mình có 1 bt lớn môn này mong có được sự giúp đỡ của các bạn!! - nhìn vào mà chóng mặt ^^ dù có hướng dẫn...T_T
Bạn phải phân t í ch một sản phẩm mới t i ềm năng – hợp chất phủ mà phòng R&D của công t y đã phát tri ển để sử dụng cho ngành công nghiệp xây dựng dân dụng. Giám đốc Market ing cho rằng c ó thể bán 115.000 ống một năm với mức giá 3,25$/ống trong vòng 3 năm, sau đó sẽ ngưng sản xuất sản phẩm này. Thiết bị cần thiết có gi á 150.000$ cộng với 35.000$ chi phí vận tải và lắp đặt. Tài sản lưu động (các khoản phải thu và hàng tồn kho) sẽ tăng thêm 35.000$ trong khi nợ phải t rả tăng thêm 15.000$. Chi phí biến đổi bằng 60% doanh thu bán hàng, chi phí cố định (không kể khấu hao) là 75.000$ một năm, t ài sản cố định được khấu hao trong 3 năm
với t ỷ l ệ khấu hao các năm là 33%, 45%, 15% và 7%. Khi sản xuất kết thúc, thi ết bị này có gi á thị trường là 15.000$. Thuế suất thuế TNDN là 22%. Chi phí sử dụng vốn là 10%.
Câu hỏi: Công ty có nên thực hiện dự án này không? Tại sao?
Hướng dẫn bài làm:
- Tính khoản đầu tư năm
- Tính dòng tiền hoạt động sau thuế hàng năm
- Tính dòng tiền kết thúc dự án
- Tính NPV.
- Tính IRR và thời gian thu hồi vốn của dự án => đưa ra kết luận
Bài 2 (3 điểm): Công ty Onlinde Electroni cs sản xuất bộ phận âm thanh nổi được bán với giá 100$/đơn vị . Chi phí cố định là 200.000$; biến phí là 50$/đơn vị; mỗi năm công t y sản xuất và bán 5.000 đơn vị; EBIT hiện tại là 50.000$ và tổng tài sản (được tài trợ bằng 100% vốn chủ sở hữu) là 500.000$. Công t y có thể thay đổi quy trình sản xuất của mình bằng việc mua thêm tài sản giá trị 400.000$ và thêm 50.000$ chi phí hoạt động cố đị nh. Thay đổi này sẽ giảm biến phí trên mỗ i đơn vị và tăng sản l ượng đầu ra l à 2.000 đơn vị nhưng giá bán giảm xuống còn 95$ để có thể bán được số sản phẩm sản xuất thêm. Công t y không sử dụng nợ vay và chi phí sử dụng vốn bình quân l à 10%.
- Công t y có nên thay đổi quy trình sản xuất không?
- Đi ểm hòa vốn của công t y sẽ tăng hay giảm nếu công ty thay đổi quy t rình sản xuất
- Gi ả sử Công t y không thể tăng nguồn tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và phải vay nợ 400.000$ với lãi suất l à 10% để đầu tư. Sử dụng phương trình DUPONT để tìm ROA dự tính của khoản đầu tư này , Công t y có nên thay đổi quy trình sản xuất nếu sử dụng nguồn tài trợ bằng nợ vay .
Hướng dẫn bài làm:
Khi thay đổi biến phí: Đặt biến phí mới là 1 ẩn số X (X nhỏ hơn biến phí ban đầu). Lập luận việc X thay đổi trong khoảng nào thì sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng/giảm) của lợi nhuận, của EBIT. Tương ứng là sự thay đổi của doanh thu hòa vốn và thời gian hòa vốn (so với ban đầu) => Đưa ra kết luận.
+ Sử dụng phương trình DUPONT để tìm ROA dự
tính của khoản đầu tư này , Công t y có nên thay đổi quy trình sản xuất nếu sử dụng nguồn tài trợ bằng nợ vay .
+ Lập luận việc X thay đổi trong khoảng nào thì sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng/giảm) của lợi nhuận, của EBIT
+ Tương ứng là sự thay đổi của doanh thu hòa vốn và thời gian hòa vốn
(so với ban đầu) => Đưa ra kết luận.
Bài 3 (3 điểm): Công ty Weaver bán đồng hồ với giá 27$/đồng hồ; chi phí cố định là 145.000$ biến phí l à 16$/đồng hồ.
Hướng dẫn bài làm:
1. Hãy t ính khoản lãi hoặc l ỗ khi công t y bán 8.000 đồng hồ? Và 18.000 đồng hồ
2. Đi ểm hòa vốn l à bao nhiêu? Vẽ đồ thị
3. Đi ều gì sẽ xảy ra với điểm hòa vốn nếu gi á bán mỗi đồng hồ tăng l ên 31$.
4. Đi ều gì sẽ xảy ra với điểm hòa vốn nếu gi á bán mỗi đồ ng hồ tăng l ên 31$ nhưng biến phí cũng tăng lên 23$/đơn vị .
Thank các bán