Chào mọi người, mình đang tìm cách dùng vba để trích xuất dữ liệu từ eml file. Mình đã thử theo cách mà trang này hướng dẫn thì không được (chỉ có giá trị Date là được thôi). Đây là những giá trị mình cần xuất sang excel:


Date:
Errors:
Backed up files:
Total size:
Total backup time:
...Link tham khảo: http://www.mrexcel.com/forum/excel-q...l-files-2.html

Đây là nội dung 1 file eml:

From - Wed Feb 11 08:19:04 2015
X-Account-Key: account1
X-UIDL: MD50000008489:MSG:2319:30426448:301455421
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:
Return-path: <backup@abc.com>
Received: from backup ([192.168.1.1])
by abc.com (abc.com)
(MDaemon PRO v10.0.0)
with ESMTP id pd50000403252.msg
for <name@abc.com>; Tue, 10 Feb 2015 23:38:59 +0700
X-Spam-Processed: abc.com, Tue, 10 Feb 2015 23:38:59 +0700
(not processed: spam filter already applied to initial list submission)
X-MDRemoteIP: 192.168.1.1
X-Envelope-From: backup@abc.com
X-MDaemon-Deliver-To: name@abc.com
X-MDMailing-List: it@abc.com
Precedence: bulk
List-Unsubscribe: <mailto:it-Unsubscribe@abc.com>
Sender: it@abc.com
From: "Backup" <backup@abc.com>
Subject: [it] BACKUP [ABC jobs] (2015-02-10 23;38;57) - Errors (0)
To: "ABC" <name@abc.com>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Tue, 10 Feb 2015 23:38:58 +0700
X-Mailer: Cobian Backup 11
Message-ID: <MDAEMON-F201502102338.AA3859490pd80000965536@abc.com>


2015-02-10 21:37 The operation was successfully completed
2015-02-10 21:37 The system can now enter sleep mode
2015-02-10 21:37 Total backup time: 0 hours, 37 minutes, 23 seconds
2015-02-10 21:37 *** Backup done. Errors: 0. Processed files: 319017. Backed up files: 7136. Total size: 11.23 GB ***
2015-02-10 21:37 --
2015-02-10 23:00 *** A new backup has started. Number of tasks in queue: 1 ***
2015-02-10 23:00 Preventing the system from entering sleep mode...
2015-02-10 23:00 ** Backing up the task "ABC" **
2015-02-10 23:00 Counting the files for the task "ABC"...
2015-02-10 23:03 Creating the destination directory "G:\2. AM - ABC 2015-02-10 23;03;53 (Incremental)"
2015-02-10 23:04 The destination directory "G:\2. AM - ABC 2015-02-10 23;03;53 (Incremental)" has been successfully created
2015-02-10 23:04 Backing up the directory "\\server\2. AM - ABC"
2015-02-10 23:38 Total backup time for "ABC": 0 hours, 38 minutes, 54 seconds
2015-02-10 23:38 ** Backup done for the task "ABC". Errors: 0. Processed files: 270574. Backed up files: 9135. Total size: 11.90 GB **
2015-02-10 23:38 --