như thế này .em muốn lập một giao diện tra cứu như thế này
khi em nhập 3A11 enter ngay lập tức ô C4 xuất hiện là 0,33/0,27
Hoặc nhập 5A12 5 thuộc khoảng 3=>6 enter lạp tức xuất hiện ô D5 là 0,39/0,27
file kem theo