Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 42

Chủ đề: Nhờ Anh Chị GPE chuyển xoá số liệu Sheet Nhập và mang Sang Sheet Xuất

 1. #1
  ishinevn Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Vậy bạn ơi nếu bên Sheet Xuất mình muốn làm thao tác là nhấn phím Delete xoá dữ liệu ở ô Số đầu cây thì lập tức dữ liệu quay về Sheet Nhập đựơc hay không.

  Một lần nữa cám ơn bạn
  Bạn Copy Code 1 sau vào Sheet Xuat:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim vung As Range
  Set vung = Range([H2], [A65536].End(xlUp).Offset(, 7))
  Application.EnableEvents = False
  If Not Intersect(Target, vung) Is Nothing Then
  If Target.Delete Then
  Phuc_hoi
  End If
  ElseIf Target.Activate <> "" Then
  Cutdulieu22
  End If
  Application.EnableEvents = True
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Bạn Copy Code 2 vào Module của File:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub Phuc_hoi()
  Dim WsTim As String
  Dim i As Long
  WsTim = Sheets("NHAP").Name
  If Sheets(WsTim).Cells(2, 1) = "" Or Sheets(WsTim).Cells(2, 1).Value > ActiveCell.Offset(, -7).Value Then
  ActiveCell.EntireRow.Cut
  Sheets(WsTim).Cells(2, 1).Insert
  Else
  If Sheets(WsTim).Cells(Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Row, 1).Value < ActiveCell.Offset(, -7).Value Then
  ActiveCell.EntireRow.Cut
  Sheets(WsTim).Cells(Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Offset(1, 0).Row, 1).Insert
  Else
  For i = 2 To Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Row
  If Sheets(WsTim).Cells(i, 1).Value < ActiveCell.Offset(, -7).Value And ActiveCell.Offset(, -7).Value < Sheets(WsTim).Cells(i + 1, 1).Value Then
  ActiveCell.EntireRow.Cut
  Sheets(WsTim).Cells(i + 1, 1).Insert
  Exit For
  End If
  Next
  End If
  End If
  [F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  End Sub
  Sub Cutdulieu22()
  Dim WsTim As String
  Dim i As Long
  WsTim = Sheets("NHAP").Name
  For i = 2 To Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Row
  If Sheets(WsTim).Cells(i, 2) = ActiveCell Then
  Sheets(WsTim).Cells(i, 1).EntireRow.Cut ActiveCell.Offset(, -1)
  Sheets(WsTim).Cells(i, 1).EntireRow.Delete
  End If
  Next
  [F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  If Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Row <> 2 Then
  Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  Else
  Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R1C:R1C)"
  End If
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Nếu bạn không biết làm các bước trên thì bạn Download File ở dưới đính kèm.
  Cách dùng: Bạn nhấn nút Delete vào ô cột H ở dòng tương ứng với dòng mà bạn muốn dòng đó quay trở lại Sheet Nhap.


 2. #2
  vuphuong2704 Guest
  Mình xóa dòng A1 bên Sheet Xuất và nó vẫn chưa quay về Sheet Nhập như ban đầu bạn ơi. Giúp mình lại nhé

 3. #3
  cameraviet.vn Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Mình xóa dòng A1 bên Sheet Xuất và nó vẫn chưa quay về Sheet Nhập như ban đầu bạn ơi. Giúp mình lại nhé
  Nếu bạn muốn dòng chứa A1 bên Sheet Xuất quay trở lại Sheet Nhập thì bạn làm như sau:
  - Tắt bảng tính và không Save (Lỡ có Save rồi thì bỏ File đó đi và Download File (lần 2) lại) (Tốt nhất là Download lại File (Lần 2) lại).
  - Gõ A1 vào ô B3 => Nó tự cut nguyên dòng đó từ Sheet Nhập sang Sheet Xuất.
  - Nhấn phím Delete ô H3 là cả dòng đó tự quay trở về Sheet Nhập.

 4. #4
  maijenny Guest
  Gửi Bạn Hung2412[IMG]images/smilies/a42.gif[/IMG]

  Mình có chèn thêm một cột trong Sheet Nhập (Ngày nhập) và một cột trong Sheet Xuất (Ngày xuất) tự nhiên giờ làm không được luôn

 5. #5
  chanhtan Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Gửi Bạn Hung2412[IMG]images/smilies/a42.gif[/IMG]

  Mình có chèn thêm một cột trong Sheet Nhập (Ngày nhập) và một cột trong Sheet Xuất (Ngày xuất) tự nhiên giờ làm không được luôn
  Bạn chèn thêm cột một cột trong Sheet Nhập (Ngày nhập) và một cột trong Sheet Xuất (Ngày xuất) thì hệ thống Code không còn phù hợp nữa nên không làm được là phải. Nếu có thay đổi cái gì trong File (Kết cấu dữ liệu) thì phải sửa Code cho phù hợp.
  Dưới đây là File tôi đã chỉnh lại (Lần 3)

 6. #6
  drspiller12345 Guest
  Không còn lời nào nữa để diễn tả lòng cám ơn của tôi đối với bạn. Hi vọng nếu ngoài đời gặp bạn mình sẽ được mời bạn một chầu nhậu. Mong được làm quen với bạn dài dài

 7. #7
  zphot9x Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Không còn lời nào nữa để diễn tả lòng cám ơn của tôi đối với bạn. Hi vọng nếu ngoài đời gặp bạn mình sẽ được mời bạn một chầu nhậu. Mong được làm quen với bạn dài dài
  Bạn không phải khách sáo thế đâu. Hì.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Nhờ Anh Chị GPE chuyển xoá số liệu Sheet Nhập và mang Sang Sheet Xuất

  Kính gửi : Các anh chị trên diễn đàn Giải pháp Excel

  Mong anh chị trợ giúp có cách nào xoá số liệu bên hàng ngang Sheet Nhập và mang sang hàng ngang Sheet xuất mỗi khi tôi gỏ mã Số đầu cây (Có File đính kèm). Mong nhận đuợc sự giúp đỡ các anh chị sớm nhất

  Trân trọng cám ơn sự nhiệt tình của các Anh Chị.

  Nguyễn Trường Văn

 9. #9
  hoanghuy200515 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Kính gửi : Các anh chị trên diễn đàn Giải pháp Excel

  Mong anh chị trợ giúp có cách nào xoá số liệu bên hàng ngang Sheet Nhập và mang sang hàng ngang Sheet xuất mỗi khi tôi gỏ mã Số đầu cây (Có File đính kèm). Mong nhận đuợc sự giúp đỡ các anh chị sớm nhất

  Trân trọng cám ơn sự nhiệt tình của các Anh Chị.

  Nguyễn Trường Văn
  Bạn Copy Code 1 sau vào Sheet Xuat:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Activate <> "" Then
  Cutdulieu22
  End If
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Bạn Copy Code 2 vào Module của File:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub Cutdulieu22()
  Dim WsTim As String
  Dim i As Long
  WsTim = Sheets("NHAP").Name
  For i = 2 To Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Row
  If Sheets(WsTim).Cells(i, 2) = ActiveCell Then
  Sheets(WsTim).Cells(i, 1).EntireRow.Cut ActiveCell.Offset(, -1)
  End If
  Next
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Nếu bạn không biết làm các bước trên thì bạn Download File ở dưới đính kèm

 10. #10
  hathuan Guest
  Bạn ơi cho mình hỏi thêm 2 vấn đề này nữa cho trọn vẹn

  Thứ nhất sau khi mình mang dữ liệu sang Sheet Xuất rồi mình muốn xoá các hàng ngang trống ở Sheet Nhập để dễ nhìn.
  Thứ hai ở bên Sheet xuất mình muốn làm thao tác là nhấn phím Delete xoá dữ liệu ở ô Số đầu cây thì lập tức dữ liệu quay về như củ

  Có hai vấn đề đó à, được bạn và các bạn khác tận tình chỉ giúp nữa thì mình vô cùng cám ơn

Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •